English

Annwyl Lysgenhadon

Hydref 2016

Y Gwyliau Gwyddoniaeth Prydeinig

Dr Yamni NigraCafodd y Gwyliau Gwyddoniaeth Prydeinig ei gynnal ym Mhrifysgol Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ym mis Medi.

Cyflwynwyd darlithoedd a gweithdai a drefnwyd gan lu o Lysgenhadon proffil uchel, gan gynnwys Mark Lewney, Ian Mabbett, Rhys Phillips, Dr Paul Roche, Bruce Rogers a Liam Thomas o'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Karen Pitt and Mark JonesMartin Thomson and KattDros y penwythnos roedd cyfanswm o 3,500 o ymwelwyr yn bresennol yn y Penwythnos Teulu yn Amgueddfa'r Glannau. Mae poblogrwydd y digwyddiad hwn ac ansawdd y stondinau yn dystiolaeth y gallwn ni yng Nghymru godi ymgysylltu STEM i safonau rhagorol.

Ymwelais ar y ddau ddiwrnod, ac roedd yn bleser gweld y dyfeisgarwch yr arddangosiadau yn y stondinau, yr elfen o hwyl a'r ffordd deniadol yr oedd cysyniadau anodd yn cael eu hesbonio i ymwelwyr.

Abi Ashton and the IOP standDiolch i dîm DVLA am gamu i fyny yn yr awr olaf – yn mynychu ar y ddau ddiwrnod gyda arddangosfa codio a Diamond Dust a arweinir gan y Llysgennad STEM Martin Thomson gyda'i Robot Katt 3 medr anhygoel

Gwelir rhai o'r Llysgenhadon oedd yn rhan o'r 'tîm Penwythnos i'r Teulu' yma:
Dr Yamni Nigri: Arddangosfa Cariad at y Cynrhon (gyda cynrhon byw)
Karen Pitt a Mark Jones: Codio gyda'r DVLA
Martin Thomson a Katt
Abi Ashton a'r stondin IOP

Gyrfa mewn Peirianneg yng Ngorsaf Bŵer Penfro

Llysgennad STEM Lewis Hall

Lewis Hall"Bum mlynedd yn ôl, yn union fel y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar lefel AS, doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i eisiau astudio yn y Brifysgol. Mae amrywiaeth y cyrsiau sydd ar gael yn gwneud y broses o wneud cais i brifysgol yn broses anodd.

"Nid oedd y posibilrwydd o astudio peirianneg wedi croesi fy meddwl hyd yn oed tan y diwrnod cefais ffurflen gais ar gyfer ysgol haf Headstart Cymru EESW ym Mhrifysgol Abertawe. Galluogodd y cwrs myfyrwyr Lefel AS i dreulio tri diwrnod ym Mhrifysgol Abertawe ac roedd yn darparu blas o'r profiad o astudio peirianneg yn y brifysgol.

"Fel nifer cynyddol o fyfyrwyr peirianneg, cynigias gais i wneud MEng gyda Blwyddyn mewn Diwydiant. Mae treulio blwyddyn mewn lleoliad diwydiannol yn cynyddu eich cyflogadwyedd ar ôl graddio mewn marchnad swyddi gystadleuol iawn ac hefyd yn eich galluogi i ddod o hyd i eich maes arbenigol o fewn y disgyblaeth a ddewiswyd. Yn dilyn fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol roeddwn yn ddigon ffodus i sicrhau lleoliad Blwyddyn mewn Diwydiant gyda RWE Generation UK yng Ngorsaf Bŵer Penfro, gorsaf ynni nwy mwyaf effeithlon y DU.

"Ym Mhenfro rwyf wedi gallu gwneud cymhwyso fy ngradd i ystod eang o brosiectau o drin dŵr i brosiect Optimization ager uwch-wresogi, lle rhagwelir y bydd yn arbed bron i £8 miliwn i'r cwmni dros y 10 mlynedd nesaf. Rwyf wedi cael y cyfle i gael ehangu fy ngorwelion, gan weithio gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol o Gemegwyr i Beirianwyr Mecanyddol. Y peth gwych am yrfa mewn peirianneg yw nad oes gan neb yr holl atebion. Yn ystod fy nghyfnod ym Mhenfro rwyf wedi dysgu sut peirianwyr o bob rhan o'r sbectrwm peirianneg yn cronni eu gwybodaeth ac yn gweithio gyda'i gilydd fel tîm i gadw'r goleuadau ymlaen ar gyfer yr 3.5 miliwn o gartrefi yr ydym yn cyflenwi.

"Byddwn yn argymell gradd mewn peirianneg i unrhyw un sy'n ansicr ynglŷn â beth i'w astudio yn y Brifysgol. Mae gradd mewn peirianneg yn agor y drws i ystod eang o yrfaoedd ac yn rhoi'r gallu i weithio unrhyw le yn y byd i chi – rhywbeth, y byddaf yn bendant yn gwneud y gorau ohono yn y dyfodol!"

Llongyfarchiadau i'r Llysgennad STEM Aamir Awan a'i wraig – babi newydd

Uswa Awan"Cawsom ferch fach brydferth ar 29 Awst, ac rydym enwir hi 'Uswa Awan'. Mae Uswa yn air Arabeg sydd â dau ystyr: Ysgafn ac Enghraifft Rhagorol"

A diolch am y llun hyfryd, rwy'n siŵr y bydd Aamir yn cyflwyno gweithgareddau gwyddonol iddi yn fuan!

BAE Systems yn noddi Myfyrwyr Ysgol Uwchradd Caergybi ar gyfer Cystadleuaeth y Glec Fawr EESW gyda Llysgenhadon STEM o BAE Caergybi

BAE Systems sponsors Ysgol Uwchradd Caergybi studentMae BAE Systems wedi noddi 7 o fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Caergybi, i'w galluogi i gymryd rhan yn EESW (Cynllun Addysg Beirianneg Cymru). Mae'r prosiect yn cysylltu timau o fyfyrwyr y Chweched Dosbarth i ddatblygu sgiliau STEM trwy wneud prosiect ymargferol gyda diwydiant cysylltiedig. Drwy weithio gyda pheirianwyr proffesiynol ar broblemau go iawn o'r diwydiant byddant yn datblygu gwell dealltwriaeth o peirianneg fel gyrfa a sylweddoli pwysigrwydd mynd ar drywydd mathemateg a gwyddoniaeth i lefel 3 i fod yn beirianwyr y dyfodol.

Cafodd y y myfyrwyr, ynghyd â'u Pennaeth Mr Adam Williams ac athro TG Mr Steffan Taylor gyfle i ymweld a'r Orsaf ar 9 Medi i gyfarfod Llysgenhadon STEM Steve Evans a June Strydhurst. Aeth Steve a June a'r myfyrwyr i BAE Systems yn Warton i ymweld a'r cyfleuster Hawk and Typhoon. Bydd y myfyrwyr yn awr yn dychwelyd i'r ysgol i ddechrau gweithio ar eu tasg gyda Steffan.

Ym mis Rhagfyr, bydd y myfyrwyr yn cwblhau eu prosiect mewn gweithdai Prifysgol. Ar hyd y ffordd bydd myfyrwyr yn cadw portffolio o'u gwaith, sydd wedyn yn cael ei arddangos yn Venue Cymru ym mis Ebrill yn 'Ffair y Glec Fawr'. Bydd eu gwaith yn cael eu barnu a bydd yr ysgol mwyaf llwyddiannus yn derbyn swm o £500. Roedd tri deg o ysgolion yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan y llynedd.

Y prif amcan yw dangos i bobl ifanc disglair pa mor gyffrous, heriol a boddhaol y gall peirianneg fodyn ogystal a hysbysu, fod prinder mawr o beirianwyr yn y DU ac yng Nghymru ar hyn o bryd. Bydd diweddariad pellach yn dilyn ar gynnydd y myfyriwr gyda'r prosiect.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk