English

Adnoddau – Technoleg a Phieiranneg

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Ebrill 2018.

Primary school competitionSecondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Secondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd

Primary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Ysgolion UwchraddHelpwch blant feddwl fel Peiriannydd gyda Bitz & Bob

Bitz and BobMae Bitz & Bob yn gyfres newydd i blant ifanc ar CBeebies sydd yn archwilio gwyddoniaeth a pheirianneg trwy chwarae creadigol. Mae’r gweithgaredd ‘Rocket Rescue’ yn annog plant i feddwl fel peiriannydd trwy helpu Bitz i achub tegan.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddBT STEM Crew

BT STEM CrewMae BT STEM Crew yn raglen addysg ddigidol i rai rhwng 11 a 16 oed, wedi ei greu gan Ymddiriedolaeth 1851 a Kand Rover BAR, y tȋm Prydeinig sydd yn herio am Gwpan America, y tlws hynaf mewn chwaraeon rhyngwladol.

Gyda BT STEM Crew, gall athrawon a myfyrwyr harneisio pŵer Cwpan America i ddod â phynciau STEM yn fyw trwy ffilmiau, taflenni gwaith a chwisiau rhyngweithiol – i gyd yn rhad ac am ddim. Cymrwch olwg ar yr adnoddau yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddJames Dyson – Cardiau Her JDF

Bydd y 44 her STEM yma yn ymestyn eich ymennydd, eich gwneud chi i weithio’n ymarferol ac yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau fydd eu angen arno chi i fod yn beiriannydd dylunio. Mwy yma.

Rhaglen Polar Explorer

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMae STEM Learning yn rhedeg rhaglen addysg newydd sy’n canolbwyntio ar y llong a’i cerbyd tanddwr ymreolaethol reoli o bell, Boaty McBoatface. Mwy am yr adnoddau sydd ar gael i athrawon yma…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau am ddim i ysgolion sy'n cymryd rhan yn F1 mewn Ysgolion

Bydd unrhyw ysgol sy'n cymryd rhan yn F1 mewn Ysgolion yn cael meddalwedd CAD 3D Autodesk yn rhad ac am ddim ar gyfer myfyrwyr ac ysgolion, sy'n werth miloedd lawer. Am ragor o fanylion ewch i www.engineeringinmotion.com neu cysylltwch â David Larkin 0207 344 8444.

Ysgolion UwchraddPwmpenni yn Erbyn Tlodi – Prosiect Cynhaeaf arbennig

Pumpkins Against PovertyPractical ActionCyfres gyffrous o weithgareddau traws gwricwlaidd ar gyfer disgyblion 7-11 oed yn archwilio’r gwahaniaeth y gall tyfu pwmpenni wneud i fywydau pobl sy’n byw mewn rhanbarthau yn Bangladesh sy’n dueddol o ddioddef llifogydd. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys archwilio’r cylch bywyd pwmpen, gwneud pecynnau hadau a byrbrydau pwmpen. Mwy yma.

Ysgolion Uwchradd‘Practical Action’ adnoddau newydd ymarferol ar gyfer ysgolion cynradd

Rydym yn falch iawn i lansio ein adnodd ‘Cartrefi Myglyd’ newydd sef deunyddiau addysg ar gyfer disgyblion cynradd. Mae’r deunyddiau yn cynnwys llawer o weithgareddau STEM i alluogi disgyblion i ddylunio a gwneud gwell stofiau coginio i leihau llygredd mwg ar aelwydydd ar gyfer cymuned yn Nepal.

Ysgolion UwchraddTecstilau a Chynaliadwyedd

Yn y DU, rydym ar hyn o bryd taflu miliwn o dunelli o decstilau bob blwyddyn. Mae cynhyrchu’r tecstilau hyn wedi gwneud ôl-troed amgylcheddol wrth i bob cam o’r cylch bywyd y cynnyrch, yn ogystal â ecsbloetio posibl o bobl sy’n ymwneud â’r cynhyrchiad.

Mae yna sawl ffordd y gall dylunwyr Tecstilau a defnyddwyr roi sylw i gynaliadwyedd. Bydd y cyswllt hwn yn mynd â chi i wybodaeth berthnasol, gweithgareddau dylunio a chynhyrchion ysbrydoledig i’ch helpu i wneud dewisiadau gwybodus. http://practicalaction.org/textiles-and-sustainability.

Ysgolion UwchraddAcademi Beirianneg Frenhinol

Mae’r deunyddiau wedi cael ei ddatblygu mewn cydweithrediad â’r Academi Beirianneg Frenhinol i gefnogi addysgu a dysgu d diploma peirianneg ar gyfer 14-19. Am ragor o fanylion ewch i www.practicalaction.org.uk/education/sustainable-engineering.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGweithgareddau Camau Ymarferol Dylunio & Thechnoleg

Mae ein gwefan newydd yn anelu i fod yn siop un stop ar gyfer adnoddau cynaliadwyedd ar draws yr holl feysydd deunyddiau Dylunio a Thechnoleg ac ystod oedran. Mae gweithgareddau cychwynnol, yn amrywio o gynnyrch archwilio hyd at dermau a diffiniadau cynaladwyedd, ewch i’n safle newydd. Am fwy o fanylion ewch i http://practicalaction.org/d-t-starter-activities?dm_i=6WS,MNK3,2QTKV4,1U1LQ,1.

Ysgolion UwchraddRhan o ffeithiau bywyd – BWYD

Adnoddau AM DDIM am fwyta’n iach, coginio, bwyd ac o ble mae bwyd yn dod. Yn darparu dysgu ysgogol ac yn cefnogi cwricwlwm ledled y DU. Am fwy o fanylion ewch i www.foodafactoflife.org.uk.

Ysgolion UwchraddBlwch Peirianneg James Dyson

James Dyson Foundation logo.pngMae’r Blwch Peirianneg yn becyn peirianneg gwrthol sy’n cymryd myfyrwyr trwy’r broses ddylunio trwy ddadelfennu peiriant Dyson – deall sut mae peiriant yn gweithio trwy ei dynnu ar wahân. Mae’n cynnwys:

  • 1 sugnwr llwch Dyson fel astudiaeth achos
  • 7 pen tyrbin Dyson ar gyfer dadelfennu
  • 1 pen glanhau ffibr-carbon Dyson fel astudiaeth achos
  • 8 tyrnsgriw Torx
  • Pecyn Athrawon gyda chyfarwyddiadau a chwricwlwm
  • Posteri ar gyfer yr ystafell ddosbarth

Mae’r Blwch a’r deunyddiau hyfforddi ar gael i ystafelloedd dosbarth yn rhad ac am ddim. Caiff y Blwch ei fenthyca i ysgol am 4 wythnos ar y tro. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr yng Nghyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 ond gellir eu haddasu ar gyfer unrhyw ystafell ddosbarth. Gwnewch gais am y Blwch Peirianneg yma.

Ysgolion UwchraddI anfeidredd a thu hwnt – Llunleuad sy’n newid y byd

Os ydych am gael eich myfyrwyr i drafod sut y gall dylunio a thechnoleg siapio materion byd-eang, mae Gwobrau Arloesedd Wired Audi yn lle gwych i ddechrau. Mae’r gwobrau yn arddangos llunleuad a leolir yn y DU, gyda phob un yn dangos sut y gall dylunio a thechnoleg a STEM wneud gwahaniaeth i gymdeithas. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddCymryd rhan mewn Peirianneg

Mae Dr Emma Carter o Brifysgol Sheffield wedi bod yn gwneud cyfres o ffilmiau sy'n anelu i apelio at ddisgyblion rhwng 9 i 14 oed ac mae y 6 cyntaf ar gael nawr trwy'r Vimeo (a Youtube) fel adnodd ar-lein. Er enghraifft :celloedd tanwydd hydrogen ac argraffu 3D.

Ysgolion UwchraddAdnoddau IET

IET logoChwiliwch gronfa ddata IET am adnoddau cwricwlwm sydd wedi ennill gwobrau acsy’n defnyddio astudiaethau achos peirianneg go iawn. Llawrlwythwch yr adnoddau am ddim yma.

Ysgolion UwchraddFideo Gwobrau CREST CITB

Mae un o’n partneriaid mwyaf newydd, CITB, wedi rhyddhau ffilm sy’n dilyn ysgol i ferched yng Nghaerfaddon yn gwneud eu Gwobr Cymunedau Cynaliadwy CREST Efydd – o ymweliad safle adeiladu ar ddechrau’r y wobr i dderbyn eu tystysgrifau ar ôl iddynt gwblhau y wobr. Gallwch wylio’r fideo yn www.youtube.com/watch?v=DFDA4W97m9E

Mae CITB yn awyddus iawn i gydweithio gyda mwy o ysgolion /colegau / cyflogwyr sy’n rhan o’r wobr, felly os hoffech gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â maria.osullivan@citb.co.uk.

Sewcondary school competitionY Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM)

Oeddech chi’n gwybod y gall astudio Ffiseg neu Beirianneg yn arwain at amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn meddygaeth?

Mae Y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM) wedi cynhyrchu tri fideo gyrfaoedd ar yr ystod o yrfaoedd ffiseg a pheirianneg gwerth chweil sydd ar gael ar bob lefel mewn gofal iechyd. Maent yn arddangos rhai o’r nifer o wahanol swyddogaethau, gan gynnwys gwaith uniongyrchol gyda chleifion, y rhai mewn swyddi ystafell gefn sy’n helpu i sicrhau diogelwch ac effeithiolrwydd triniaethau, ac ymchwilwyr a datblygwyr sydd yn gwella triniaethau ac offer. Gellir eu gwylio ar 'Future Morph'.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddRhowch gynnig CC4G yn awr, am ddim

Mae CC4G yn glwb a gynlluniwyd ar gyfer merched. Darganfyddwch ffyrdd cyffrous y mae technoleg yn cael ei ddefnyddio mewn cerddoriaeth, chwaraeon, ffasiwn a mwy trwy gemau a heriau.

Mae CC4G yn adnodd gwych ar gyfer ysgolion. Gallwch roi cynnig arni eich hun am bythefnos yn rhad ac am ddim – a pheidiwch ag anghofio gadael i ni wybod sut yr ydych yn dod ymlaen. Am fwy o fanylion ewch i www.cc4g.net/.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk