English

Adnoddau – Gwyddoniaeth

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 10 Gorffennaf 2018.

Primary school competitionSecondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Secondary school competitionAdnoddau ysgolion cynradd

Primary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd

Adnoddau Gwyddoniaeth ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddArctic Live

Arctic LiveMae Arctic Live – y ffrwd addysg fyw fwyaf gogleddol o Orsaf Ymchwil Arctig y DU yn Svalbard, ar 79 gradd i’r gogledd – yn agor ar Fai 1. Yn fwy nag erioed, mae’n hanfodol rhoi mynediad uniongyrchol i amgylcheddau eithafol i fyfyrwyr cynradd ac uwchradd a datblygu gallu pobl ifanc i weithio’n wyddonol.

Yn rhedeg am bumed flwyddyn, rydyn ni’n ymateb i ddiddordeb cynyddol gan athrawon i gynnig i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd, y cyfle i gysylltu â’n tîm hyrwyddol sy’n cynnwys gwyddonwyr morol ac addysgwyr polar. Gallwch ymgymryd â chynnig o 30 darllediad byw (gwahaniaethu ar sail oed) yn ddyddiol:

 • Ymchwiliadau byw gydag un o’r tîm allteithiau
 • Cyfweliadau gydag aelodau o’n tîm gwyddoniaeth ac allteithiau
 • Cwestiwn ac Ateb agored gyda Jamie Buchanan-Dunlop o Digital Explorer

Cofrestrwch yma ar gyfer unrhyw neu pob sesiwn. Cofiwch wirio eich cylchfa amser ymlaen llaw.

Mae canllaw athrawon Arctic Live 2018 yn rhoi canllawiau cam-wrth-gam ar sut i gysylltu a sut i wneud hyn yn brofiad cyffrous i’ch myfyrwyr.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSphere Science: gwyddoniaeth ymarferol, bywiog

Sphere ScienceYn ein gweithdai, mae disgyblion yn trafod, yn ymchwilio ac yn meddwl yn wyddonol. Yn ein sioe, mae disgyblion yn gwylio, yn meddwl, yn trafod ac yn cofio. Rydym wedi cynnal gweithdai ymarferol, cynradd ac uwchradd, am 17 mlynedd gan gefnogi 10,000 o athrawon a 900,000 o ddisgyblion mewn ysgolion ledled y DU.

Mae’r gweithdai yn canolbwyntio ar gemeg/defnyddiau a phriodweddau ffisegol i gyd yn ymwneud â’r cwricwlwm cenedlaethol.

Mae diwrnod o weithdy i ysgolion yn costio £435+VAT. Rydym hefyd yn darparu Inset. Mwy yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddChilled Education – Cynlluniau gwersi am ddim a llawer mwy

Chilled EducationMae Chilled Education yn darparu adnoddau dychmygus a syniadau gyrfa ysbrydoledig ar gyfer addysgu gwyddoniaeth. O gynlluniau gwersi pwrpasol am ddim (ar gyfer CA 2-4) i adnoddau ymarferol arloesol mae’r fenter yn defnyddio bwyd fel adnodd dosbarth. Ei nod yn y pen draw yw harneisio diddordeb myfyrwyr mewn gwyddoniaeth i’w gosod ar ystod eang o yrfaoedd gwerth chweil yn y sector cynhyrchu bwyd oer. Darganfyddwch fwy a lawrlwythwch y cynlluniau yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDitch the Dirt – Practical Action

Ditch the DirtMae Ditch the Dirt yn her STEM NEWYDD gyffrous i ddisgyblion 8-14 oed. Mae’n galluogi disgyblion i ymchwilio i ffyrdd o lanhau dŵr budr trwy ridyllu a hidlo a gellir eu defnyddio hefyd i archwilio ffyrdd o wneud dŵr yn ddiogel i’w yfed.Wedi ei leoli mewn lle o’r enw Turkana yng Nghenya lle nad oes gan dau o bob tri o bobl fynediad at ddŵr glan, mae Ditch the Dirt yn cynnig:

 • Cyd-destun byd-eang go iawn i archwilio ansawdd dŵr ac i ymchwilio rhidyllu hidlo
 • Her berffaith i gyflawni rhannau ‘r cwricwla gwyddoniaeth, D & T a mathemateg
 • GWeithgaredd wych ar gyfer Clwb STEM, pontio neu cyfoethogi

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGroundwork Gogledd Cymru

Groundwork logoMae gan Groundwork Gogledd Cymru ystod eang o raglenni a gynhyrchir gan athrawon cymwysedig ac ymarferwyr sy’n defnyddio strategaethau addysgu modern i gynnwys a herio pob dysgwr, gan eu hysbrydoli trwy ymagwedd gyfannol a chyfranogol at ddarganfod ac ymgysylltu.

Mae cynnwys pob rhaglen yn amrywiol ac yn drawsgwricwlaidd gyda phwyslais ar Wyddoniaeth Amgylcheddol, Bioleg, Daearyddiaeth, Mathemateg a Saesneg.

Mae rhaglenni yn cynnwys Asiantwyr Egni, Gwaith y Corff +, Celtiaid, Ysgol Goedwigaeth, Gwroniaid Gwastraff a Mânfwystfilod. Gellir cyflwyno’r rhain ar ein safle yn Wrecsam, fel hanner diwrnod yn eich ysgol (o £ 130 i un grŵp o hyd at 35 o ddisgyblion) neu fel diwrnodau llawn yn eich ysgol (o £ 255 i un grŵp neu ailadrodd i 2 grŵp gwahanol).

Mae’r holl raglenni yn cefnogi’r ethos ‘ Ysgol Eco ‘ ac ADCDF a gynllunnir ar gyfer cynnydd a datblygiad cynaliadwy, sy’n caniatáu i’r ysgol gyfan dyfu a datblygu yn addysgol ac fel cymuned.

Mwy yma – cysylltwch â Education@groundworknorthwales.co.uk neu 01978 757524

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSefydliad Ymchwil mewn Ysgolion, IRIS (Institute of Research in Schools)

IRIS logoNid oes gan bobl ifanc a’u hathrawon gyfleoedd i wneud cyfraniadau gwerthfawr, cydnabyddedig i’r gymuned wyddonol, gan nad yw’r system addysg bresennol yn cynnig y profiadau sydd eu hangen i fyfyrwyr ac athrawon i gymryd rhan mewn ymchwil STEM dilys tra yn yr ysgol.

Mae cenhadaeth IRIS yn driphlyg:

 • I gynyddu’r nifer o bobl ifanc ac athrawon sy’n ymgysylltu ag ymchwil STEM yn yr ysgol mewn ffordd sy’n codi dyhead, cyfranogiad a chyrhaeddiad fel bod mwy o bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau difreintiedig, yn parhau â gyrfaoedd mewn STEM
 • I alluogi athrawon i gael eu cysylltu fel partneriaid allweddol mewn ymchwil STEM ac felly eu cadw yn y proffesiwn
 • I gyfrannu syniadau a dulliau newydd o fynd i’r afael â heriau byd-eang gan gynnwys gwrthsefyll gwrth-microb, newid yn yr hinsawdd, cynhyrchu ynni, peirianneg a gwyddoniaeth deunyddiau

Mae IRIS yn gwneud prosiectau ymchwil blaengar yn agored i fyfyrwyr ysgol a’u hathrawon fel y gallant brofi cyffro a her gwyddoniaeth. Gwnawn hyn trwy wneud data yn hygyrch i ysgolion, darparu hyfforddiant athrawon ac adnoddau, a thrwy roi benthyg offer ymchwil gwyddonol. Er enghraifft, fe wnaethom lansio prosiect Genome Decoders yn ddiweddar gyda Wellcome Genome Campus, lle mae myfyrwyr yn anodi genom chwiplyngyr dynol.

Fideo cryno yma: mwy o wybodaeth yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect canmlwyddiant RAF100: adnoddau STEM am ddim, gweithdai i ddisgyblion a DPP i athrawon a thechnegwyr

RAF100Mae gwefan RAF100 yn cynnig gweithgareddau STEM am ddim wedi eu ysgrifennu gan y Sefydliad Ffiseg a defnydd hanesyddol, gan gynnwys fideos byr, gan y Gymdeithas Hanesyddol. Gallwch gofrestru i gael mynediad i’n rhaglen o ddigwyddiadau, fydd yn digwydd o amgylch y DU yn ystod 2018, ac i gofrestru’ch disgyblion ar gyfer cystadleuthau.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddMae Adnoddau Addysg Y Gofod Universe in the Classroom nawr i gyd ar gael yn y Gymraeg!

Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi y gallwn nawr gynnig ein holl ganllawiau gweithgaredd dosbarth yn Gymraeg!

Nod Universe in the Classroom yw helpu i wella addysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion sydd â darpariaeth isel yng Nghymru. Oherwydd diffyg deunyddiau Cymraeg a chefnogaeth sydd ar gael, rydym yn categoreiddio holl ysgolion cyfrwng Cymraeg fel rhai â darpariaeth isel ac wedi rhoi pwyslais ar gynnig lleoedd i’r ysgolion hyn ar ein rhaglen.

Mae Universe in the Classroom yn gweithio gyda chanran uwch o ysgolion cyfrwng Cymraeg na’r cyfartaledd cenedlaethol, gyda 22% o’n hysgolion partner yn gyfrwng Cymraeg. Felly, mae darparu deunyddiau Cymraeg yn flaenoriaeth.

Rydym yn falch iawn ein bod nawr yn gallu cynnig pob un ond un o’n hadnoddau yn yr iaith Gymraeg! Mae hyn yn cynnwys detholiad o lyfrynnau gweithgaredd argraffadwy, modelau torri allan a chanllawiau gweithgaredd dosbarth.

Gallwch ddod o hyd i’n adnoddau i gyd ar ein gwefan www.universe.wales/print-resources. I gael ein canllawiau i athrawon ewch i www.universe.wales/welsh-activities.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDyddiaduron Gofod ac Adnoddau Principia AM DDIM: byddwch fel Tim Peake!

Principia logoMae Dyddiadur Gofod Principia yn ei ôl. Unwaith eto mae miloedd o blant ysgol yn cael y cyfle i ddod yn arbenigwyr gofod wrth iddynt ddysgu am daith ofod hanesyddol gofodwr Prydeinig Asiantaeth Ofod Ewrop Tim Peake.

Nod y rhaglen Dyddiadur Gofod yw grymuso plant ac ennyn eu diddordeb mewn dysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy roi cyfle i greu a phersonoli eu llyfr eu hunain tra eu bod yn dilyn taith Tim.

Mae’r holl gynlluniau gwersi yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer CA1 a CA2 ar gyfer athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a mae gweithgareddau ymestyn yn darparu heriau ychwanegol i’r rheini sydd eu hangen. Lawrlwythwch pennod gyntaf y Dyddiadur Gofod Principia yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddA Oes unrhyw un allan yna?

ESERO logoMae’r adnodd hwn yn seiliedig ar yr ymdrech i ddarganfod mwy am gysawd yr haul trwy brosiectau gofod megis rhaglen Aurora yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, a Chenhadaeth Chwilfrydedd NASA i geisio casglu tystiolaeth o fywyd ar y blaned Mawrth. Caiff ei ariannu gan Asiantaeth Ofod y DU a datblygwyd gan ESERO-UK a CIEC i Hyrwyddo Gwyddoniaeth

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â rôl gwyddonwyr y gofod neu beirianwyr i ddarganfod mwy am y blaned Mawrth. Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr rhwng 9-12 oed. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwasanaeth Addysg BP ( BPES )

Mae Gwasanaeth Addysg BP (BPES) yn darparu adnoddau ysbrydoledig a diddorol i gefnogi addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Rydym yn darparu enghreifftiau byd go iawn, heriau a gwybodaeth gan ddefnyddio fideos, gweithgareddau rhyngweithiol, taflenni gwaith a llawer mwy.

Mae’r adnoddau yn cael eu datblygu gyda chymorth athrawon ac arbenigwyr addysgol ac AM DDIM i athrawon a rhieni o 4-19 oed. Maent yn gysylltiedig â’r cwricwlwm ac yn adlewyrchu ein ffocws ar ynni, yr amgylchedd, arweinyddiaeth a sgiliau busnes o fewn y meysydd cwricwlwm allweddol Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, Dinasyddiaeth a ABCI / ABCh / DPCh, Llythrennedd, Astudiaethau Busnes, Dylunio a Technoleg, Peirianneg a Menter.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda bpes@bp.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddClwb Gwyddoniaeth Athrawon

Mae Clwb Gwyddoniaeth Athrawon yn wefan newydd lle gall athrawon gwyddoniaeth gael adnoddau gan gynnwys fideos, cynlluniau gwersi, rhestr rhaglenni teledu, bywgraffiadau gwyddonol, gweithgareddau gwaith cartref a mwy. Mae’r holl adnoddau yn rhad ac am ddim a bydd eitemau newydd yn cael eu hychwanegu bob mis.

Nod Smart Learning, yw creu adnoddau eithriadol sy’n ddigon hyblyg i athrawon eu defnyddio mewn amrywiaeth o ffyrdd, ond yn cynnig cefnogaeth i arbed amser!

Dyma rai enghreifftiau o’r adnoddau sydd ar gael:

 • Darganfyddwch fwy am yr hyn sy’n digwydd pan fydd gwyddoniaeth yn mynd o’i le gyda’r adnodd hwn ar Fuddiant Genetig
 • Mae’r fideo defnyddiol hon yn esbonio DNA i fyfyrwyr CA3
 • Mae’r daflen waith yn cynnwys cwestiynau am DNA sy’n seiliedig ar y model a ddefnyddir yn y gyfres Smart Science.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau DNA Cyffrous a Chitiau Biotech!

Dewch â fforensig a biotechnoleg i eich ystafell ddosbarth! Mwy … www.edvotek.co.uk

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd

Cyflenwadau rhad ac am ddim i gynnal dosbarthiadau gwyddoniaeth eich ysgol !

Mae ‘VWR International’ yn galluogi gwyddoniaeth drwy gyflenwi cynnyrch hanfodol i gwmnïau gorau’r byd yn y diwydiannau fferyllol, biotechnoleg, diwydiannol, addysgol, llywodraethol a gofal iechyd. Rydym yn cyflenwi dewis eang o gynhyrchion o’r radd flaenaf, megis cemegau, dodrefn, offer, offerynnau, dillad a nwyddau traul, gan grŵp eang o weithgynhyrchwyr gwyddonol blaenllaw.

Mae ‘VWR UK’ yn cynnal rhestr eang o eitemau stoc sydd yn weddill i ofynion a byddem yn hoffi cynnig y cyfle i chi weld y rhestr ar gais yn rhad ac am ddim os ydych yn credu y byddai hyn yn cynorthwyo gwyddoniaeth yn eich ysgol (bydd costau cludo).

Dyma’r tro cyntaf i ‘VWR’ ymgymryd a’r fenter, a chan nad ydym yn gwybod pa ymateb y byddwn yn gael byddem yn hoffi treialu’r hyn am gyfnod o un mis. Bydd y 50 ysgol cyntaf i ymateb yn cael ei trin ar sail y cyntaf i’r felin.

Os hoffech gael copi o’r rhestr gyfredol, cysylltwch â’r tim Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol yn csr@uk.vwr.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddProsiect Gwyddoniaeth Dinasyddion – Labordy “Worm Watch”

Mae’r Zooniverse wedi lansio prosiect Gwyddoniaeth Dinasyddion newydd, a allai fod o ddiddordeb i ysgolion. Mae’r Labordy “Worm Watch” yn gofyn i gyfranwyr wylio ac yn aros i fwydyn wingo a dodwy wyau, a tharo yr allwedd ‘ z ‘ pan fyddant yn gwneud hynny. Mae’n syml iawn ac yn rhyfeddol o gaethiwus! Drwy wylio mwydod yn dodwy wyau, mae’r cyfranwyr yn helpu i gasglu data gwerthfawr am eneteg a fydd yn cynorthwyo ymchwil meddygol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth a chymryd rhan yma. Anfonwch y gwybodaeth ymlaen i unrhyw un o’ch cysylltiadau a rhwydweithiau y credwch allai fod â diddordeb mewn cymryd rhan.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddYmddiriedolaeth Charles Darwin

darwin trust logoMae’r wefan yn cynnwys www.charlesdarwintrust.org adnoddau ar gyfer athrawon gan gynnwys syniadau ar gyfer gwersi, delweddau, rhyngweithiol a fideos ac adnoddau. Mae ‘Holwch gyda Darwin’ yn gyfres newydd gwych o adnoddau ar gyfer CA2 a 3 gwyddoniaeth sy’n cefnogi ymholiad gwyddoniaeth a dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradde-Bug

Mae’r adnodd ar gyfer ysgolion ‘e-Bug’ yn gyffrous a llawn hwyl. Mae yn adnodd addysgol AM DDIM, ynglyn a hylendid, microbau ac atal lledaenu clefydau. Mae’n cynnwys cynlluniau gwersi manwl, cronfa o adnoddau gan gynnwys delweddau, cyflwyniadau, gemau, cwisiau ffeiliau ffeithiau a llawer mwy … Caiff adnoddau eu teilwra i fyfyrwyr cynradd ac uwchradd. Am ragor o fanylion yma.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGwefan Athrawon EdComs

Mae gwefan Athrawon EdComs yn cynnig, adnoddau o ansawdd uchel a syniadau ar gyfer gwersi ar draws ystod lawn o feysydd pwnc ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn rhad ac am ddim. Mae’r holl adnoddau am ddim yn cael eu cynhyrchu mewn cydweithrediad ag athrawon ac yn gysylltiedig â chwricwlwm y DU.

Cofrestrwch yma. Gall athrawon sy’n cofrestru gyda nhw am ddim fanteisio ar y canlynol:

 • Gweithgareddau ar-lein rhad ac am ddim, fideos, cynlluniau gwersi, gemau addysgol a thaflenni gwaith
 • Blogiau gwadd arbennig
 • Cystadlaethau
 • Blaenoriaeth ar gyfer teithiau “school live” am ddim
 • Cylchlythyr Athrawon misol EdComs sy’n crynhoi’r newyddion gorau ac adnoddau o’r byd addysg mynediad awtomatig i raffl Athrawon EdComs sef taleb Amazon £50.

Ac os yw’r athrawon yn cofrestru cyn diwedd mis Ionawr, byddant hefyd â chyfle i ennill iPad!

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Yn y Parth’ - In the Zone

Mae ‘Yn y Parth’ yn fenter addysg ac ymgysylltu Llundain2012 sydd yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Mae’r holl ysgolion yn y DU wedi derbyn pecyn ymchwiliad i edrych ar alluoedd helaeth y corff dynol. Mae arddangosfa deithiol ryngweithiol teithio o gwmaps y DU yn ogystal alabordy sydd yn cynnig profiad diddorol yn ymweld â gwyliau lleol a digwyddiadau ar draws y DU. Rhagor o wybodaeth yn www.getinthezone.org.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddLabAid

Anfonwch offer gwyddoniaeth diangen i ysgolion a cholegau yn y byd sy’n datblygu. Bob blwyddyn mae LabAid anfon yn anfon cyfarpar defnyddiol a fyddai fel arall yn cael ei ddinistrio i wledydd yn Affrica, Asia a Chanol America. Am fwy o fanylion ewch i www.labaid.org neu e-bostiwch labaidtrust@labaid.org.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAmgueddfa Wyddoniaeth yn lansio gemau ar-lein newydd

Science Museum logoMae ‘Futurecade’ yn gyfres o bedwar o gemau ar-lein, ‘Bacto-Lab, Junker Space, Cloud Control’ a ‘Robo-Lobster’, sydd yn ymgysylltu myfyrwyr gyda gwyddoniaeth y presennol a’r dyfodol drwy gwestiynau pwerus a gemau. Y bwriad yw ysgogi trafodaeth yn hytrach na dysgu gwyddoniaeth, mae y gemau yn cael eu cefnogi gan nodiadau i athrawon sydd yn rhoi awgrymiadau ar gyfer defnyddio ‘Futurecade’ yn yr ystafell ddosbarth. Am ragor o fanylion ewch i www.sciencemuseum.org.uk/futurecade?dm_i=I1,Q5AW,5SVEXV,23X40,1.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau ystafell ddosbarth gan yr Amgueddfa Wyddoniaeth

Yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn darparu ystod o adnoddau ystafell ddosbarth sydd yn rhad ac am ddim neu noddedig. Gellir eu defnyddio yn yr ysgol, gartref neu mewn clybiau ar ôl ysgol. Am ragor o fanylion ewch i www.sciencemuseum.org.uk/educators/classroom_and_homework_resources.aspx

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSuntreck – Ewch ar daith i’r gofod a chael gwybod mwy am yr Haul a’i effaith ar y Ddaear…

Mae’r wefan ryngweithiol hon gyda ystod eang o adnoddau i’r ystafell ddosbarth, prosiectau ysgol a syniadau ar gyfer gweithgareddau gofod. Am ragor o fanylion ewch i www.suntrek.org/classroom-resources/classroom-resources.shtml.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnoddau CREST Cymru

Datblygwyd adnoddau CREST Cymru gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Mae’r adnoddau hyn ar gyfer athrawon CA3 i redeg Gwobrau CREST Darganfod www.britishscienceassociation.org/new-welsh-resources

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddPecyn Gweithgaredd y Gymdeithas Feicrosgopaidd Brenhinol

Popeth sydd angen arnoch chi i ddarparu gweithgareddau cyffrous yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r cynllun yn gwbl AM DDIM!

Mae llawer o ysgolion gyda microsgopau, ond gyda chymaint o gyfyngiadau ar amser ac adnoddau gall fod yn her i gynllunio gwersi sy'n eu defnyddio'n effeithiol. Rydym wedi gweithio gydag athrawon i ddatblygu syniadau ar gyfer gwersi a gweithgareddau, ac rydym wedi casglu yr adnoddau angenrheidiol fel y gallwch eu cyflwyno yn hyderus. Mae popeth yn cael ei gynnwys yn y Pecyn Gweithgareddau. Gall ysgolion cynradd fenthyg y pecyn am hyd at dymor yn rhad ac am ddim, ac mae'n cynnwys wyth o ficrosgopau, camera digidol, taflenni gweithgaredd a samplau.

Y cyfan yr ydym yn gofyn am yn gyfnewid yw eich bod yn rhoi gwybod i ni sut yr ydych yn eu defnyddio. I archebu pecyn llenwch ein ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â Kate Wooding kate@rms.org.uk / 01865 254761.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddARKive

Casgliad ar-lein unigryw o ffilmiau gorau a ffotograffau o dros 15,000 o fywyd gwyllt y byd, gan ddarparu cofnod o fywyd ar y Ddaear syfrdanol, yn agored i bawb yn www.arkive.org.

Adnoddau addysgol sy’n gysylltiedig i’r Cwricwlwm AM DDIM ar gael ar adran addysg ARKive: www.arkive.org/education/resources yn ôl categori oedran (5-7, 7-11, 11-14, 14-16 a 16-18 oed) sy’n cynnwys nodiadau athrawon, cyflwyniadau dosbarth a gweithgareddau a drefnir gan grŵp oedran. Addas i blant 5 i 18 oed. Maent yn ymdrin ag ystod o bynciau gwyddonol gan gynnwys: addasu, rhywogaethau sydd mewn perygl, cadwyni bwyd, Darwin a dethol naturiol, dosbarthiad, adnabod, cadwraeth a bioamrywiaeth.

Ysgolion UwchraddYsgolion Uwchradd‘Survival’
Gêm symudol cyflym yn rhad ac am ddim i godi ymwybyddiaeth am anifeiliaid y byd sydd mewn perygl

Rhyngweithiol ac yn addysgol,mae ‘Survival’ yn ffordd wych i annog chwilfrydedd plant am y byd naturiol. Yn y cartref, yn yr ystafell ddosbarth neuwrth symyd,gall plant ac oedolion fel eu gilydd gael amser gwych gan eu bod yn rasio yn erbyn y cloc i weithio eu ffordd drwy gyfres o gemau -tra yn dysgu am rywogaethau y byd sydd mewn perygl. Archwiliwch ‘Survival’ yn www.arkive.org/apps/survival.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddYmddiriedolaeth Coetiroedd

Woodland Trust logoMae hon yn wefan dda gyda gweithgareddau a chystadlaethau.

 • Yn addas i blant o dan 13.
 • Ymunwch â’r Clwb Ditectif Natur- dim ond £18 am flwyddyn gyfan o anturiaethau.
 • 350 + o weithgareddau – a heriau bywyd gwyllt bob wythnos, siart wal enfawr a sticeri, yn ogystal â pecynnau gwaith yn y post – perffaith i archwilwyr chwilfrydig ifanc.

Am fwy o fanylion ewch i www.naturedetectives.org.uk/club/.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddAdnodd Practical Action Newydd: Yr Her Plastigau

Practical ActionMae Practical Action wedi lansio her STEM newydd – Yr Her Plastigau yn seiliedig ar gasglwyr gwastraff yn Nepal. Mae ymchwiliadau gwyddonol yn cynnwys nodi a didoli plastigau, gan edrych ar eu heiddo, effeithiolrwydd ailgylchu a gwneud plastigion bio. Mae'r brif her dylunio yn golygu naill ai ailddefnyddio neu ailgylchu plastigau i wneud cynhyrchion ar gyfer defnyddiwr penodol. Mae yr her wedi ei anelu at CA2-3 (9-14 oed), mae poster rhad ac am ddim yn cysylltu i yrfaoedd STEM a chystadleuaeth fideo.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddDŵr ar gyfer Her y Byd ‘Practical Action’

Mae’r her hon yn ymgysylltu disgyblion rhwng 8-13 oed mewn archwilio mynediad at ddŵr yn fyd-eang, ac yn eu herio i wneud hidlydd dŵr.

Cewch wybod mwy yma.

nol i'r cychwynAdnoddau Gwyddoniaeth ysgolion cynradd

Ysgolion Uwchradd Mr Shaha’s Recipes for Wonder

Recipes for Wonder.jpgHelpwch i’ch plentyn feddwl fel gwyddonydd gyda Mr Shaha’s Recipes for Wonder, sy’n llawn o arbrofion syml ond trawiadol.

Mae astudiaethau’n nodi y gall agweddau rhieni tuag at wyddoniaeth gael effaith gadarnhaol ac arwyddocaol ar gyflawniad gwyddoniaeth plant trwy gydol eu gyrfa ysgol.

Ymddengys bod myfyrwyr o gefndiroedd tlawd yn elwa o agweddau gwyddoniaeth rhiant mwy cadarnhaol yn ogystal â myfyrwyr o statws economaidd-gymdeithasol uchel. Felly, gallwch chi helpu i wneud y gorau o gyfleoedd bywyd eich plentyn trwy ymgymryd â gweithgareddau gwyddoniaeth o oedran ifanc.

Ysgolion UwchraddWelcome Trust Explorify

Explorify logo.pngMae Explorify yn raglen newydd am ddim gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer athrawon ysgolion cynradd sy’n sbarduno chwilfrydedd disgyblion ac yn datblygu eu medrau meddwl. Mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, ac nid oes angen paratoi llawer iawn, ac mae’n hawdd I’w redeg fel rhan o eich amserlen bob dydd.

Mae’r rhaglen yn agored i holl athrawon disgyblion cynradd 5-11 oed. Mae dros 50 o weithgareddau fel rhan o gamau rhaglen strwythuredig.

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome wedi creu gweithgareddau o ansawdd uchel gyda delweddau, fideos a deunyddiau eraill i ysgogi chwilfrydedd, trafodaeth a dadl am y byd o’n cwmpas.

Mae Explorify yn helpu athrawon i annog holi, arsylwi, cymharu, rhyfeddu a darganfod. Gall ymestyn yr hyn y mae disgyblion yn ei feddwl am wyddoniaeth – ei fod yn fwy na photiau a ffrwydradau yn unig.

Mae meddwl fel hyn yn golygu y gall pawb cymryd rhan. Nid oes atebion anghywir. Mae pob ateb yn gam arall ar hyd y ffordd i fwy o ddealltwriaeth.

Gall plant gael eu hysbrydoli gan wyddoniaeth ac mae Explorify yn darparu llwyfan ardderchog i’w addysgu’n rheolaidd. Yn bwysicaf oll, mae’r rhaglen hon yn helpu plant i archwilio’r sawl nodwedd o fod yn wyddonydd.

Darganfyddwch fwy yma.

Ysgolion UwchraddAnturiaethu ar y Môr

Aventures at Sea logo.pngMae Anturiaethau ar y Môr yn adnodd ar-lein llawn hwyl, wedi’i gynllunio i godi dyheadau wrth gyflwyno plant i’r Llynges Fasnachol. Mae’n troi o gwmpas wyth o weithgareddau STEM craidd sy’n gofyn i blant ddylunio, adeiladu, lansio, llwytho a chynnal eu llongau. Ychwanegir fideo fer i bob un o’r gweithgareddau sy’n dod â’r diwydiant morwrol yn fyw. Wedi’i anelu at flynyddoedd 5/6, mae hyn yn addas ar gyfer gweithgareddau dosbarth a chlybiau STEM / gwyddoniaeth, ac mae’n cynnwys canllaw athro i’w lawrlwytho.

Wedi ei ariannu gan y Sefydliad Addysgol Morwrol.

Ysgolion UwchraddPaxiAnimeiddiadau Paxi

Mae animeiddiadau byr o Paxi, estron cyfeillgar yn archwilio, yn ffordd wych o gyflwyno plant i Gysawd yr Haul, comedau a dod o hyd i dystiolaeth o fywyd ar y blaned Mawrth. Mwyyma.

Ysgolion Uwchradd‘Mission X’: Hyfforddi fel gofodwr

Eisiau cynnal heriau Addysg Gorfforol a gwyddoniaeth i ddysgu am gadw’n iach yng nghyd-destun archwilio’r gofod.

Mae ‘Mission X’ yn defnyddio cyffro archwilio’r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu mwy am faeth, ymarfer corff, gwyddoniaeth ac archwilio’r gofod. Bydd ysgolion sy’n cofrestru ar gyfer y sialens yn derbyn gwahoddiadau i ystod o weithgareddau allgymorth ychwanegol.

Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr 8 -14 oed ond gellir ei addasu i grwpiau oedran hŷn ac iau. Gallant hefyd gael eu defnyddio ar gyfer clybiau ar ôl ysgol a digwyddiadau dysgu anffurfiol. I ddarllen mwy…

Ysgolion Uwchradd‘The Crunch’

Crucnh primary litPwwrpas y Crunch, a grëwyd gan Ymddiriedolaeth Wellcome Trust, yw annog plant i ystyried sut y mae ein bwyd, ein hiechyd a’n planed i gyd yn gydgysylltiedig. Mae yn rchwilio ein perthynas â bwyd, ac trafod ymchwil arloesol fel y gallwn ei fwyta mewn ffyrdd sy’n gallu cadw ein planed a ni ein hunain yn iach.

Ceir gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gyfer plant o bob oed a dramâu y gellir ei berfformio yn yr ysgol ac sy’n archwilio nifer o faterion yn ymwneud â diogelwch bwyd, cynaliadwyedd a bwyta’n iach.

Defnyddiwch y pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Mae’r pecynnau adnoddau anhygoel ar gyfer pob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. Byddwch hefyd yn dod o hyd i’r adnoddau a dramâu ar gyfer pobl ifanc 4-11 oed sydd wedi cael eu cyfieithu i’r Gymraeg. Darllen mwy…

Ysgolion UwchraddDyddiaduron Gofod ac Adnoddau Principia AM DDIM: byddwch fel Tim Peake!

Principia logoMae Dyddiadur Gofod Principia yn ei ôl. Unwaith eto mae miloedd o blant ysgol yn cael y cyfle i ddod yn arbenigwyr gofod wrth iddynt ddysgu am daith ofod hanesyddol gofodwr Prydeinig Asiantaeth Ofod Ewrop Tim Peake.

Nod y rhaglen Dyddiadur Gofod yw grymuso plant ac ennyn eu diddordeb mewn dysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy roi cyfle i greu a phersonoli eu llyfr eu hunain tra eu bod yn dilyn taith Tim.

Mae’r holl gynlluniau gwersi yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer CA1 a CA2 ar gyfer athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a mae gweithgareddau ymestyn yn darparu heriau ychwanegol i’r rheini sydd eu hangen. Lawrlwythwch pennod gyntaf y Dyddiadur Gofod Principia yma.

Ysgolion UwchraddBee Scene

Mae Bee Scence yn cefnogi athrawon i hwyluso dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth, gan alluogi plant i archwilio natur amrywiol ar garreg eu drws. Ers i “ Plant Life “ Wild about Plants” lansio Bee Scene rydym wedi cefnogi 10, 000 o blant i fynd allan a defnyddio eu harsylwadau i benderfynu a allai yr ardal leol yn dda ar gyfer cacwn neu beidio. Mae eu canlyniadau yn cael eu postio ar ein gwefan: www.wildaboutplants.org.uk/beescene.

Gall athrawon wneud cais am gopïau caled o adnoddau a fydd yn cael ei anfon ym mis Mawrth 2013.

Ysgolion Uwchradd‘Energy Chest’

Mae trysor cudd o wybodaeth a gweithgareddau i gefnogi astudiaethau ynni yn ysgolion y DU. Mae ‘Energy Chest’ wedi cael ei ddatblygu ar gyfer disgyblion rhwng 8-14 oed ac fe’i rhennir yn dri modiwl: Ynni mewn Adeiladau, Ynni a’r Amgylchedd, Ffynonellau Ynni. Am ragor o fanylion ewch i http://www.energychest.net/.

Ysgolion UwchraddYnni yn y Cartref

Ydych chi’n gwybod beth yw ynni a beth sy’n defnyddio ynni? Beth ydych chi’n meddwl fyddai dydd heb ynni yn debyg i? Ewch iwww.eon-uk.com/EnergyExperience/85.htm.

Ysgolion UwchraddMicrosgopau i Ysgolion

Mae gwefan newydd i gefnogi microsgopeg mewn ysgolion cynradd a ariennir ac a gynhelir gan y Cyngor Ymchwil Meddygol a Sefydliad Meddygaeth Ataliol Lister. Am ragor o fanylion ewch i www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/microscopes4schools/index.php.

Ysgolion UwchraddUpd8 Cynradd am ddim – 200 o adnoddau

Fel rhan o’r dathliadau Darwin 200, mae tîm upd8 Cynradd yr ASE yn darparu gweithgareddau Cynradd Upd8 ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd. Mae adnoddau MegaLab, Esblygiad upd8 Darwin 200 Cynradd ar gael ar y wefan www.primaryupd8.org.uk.

Ysgolion UwchraddAdnoddau Ynni Adnewyddadwy

Practical Action‘Practical Action’ yn cynnwys gweithgareddau dosbarth, posteri, taflenni a data ar ynni adnewyddadwy yn y byd datblygol. Am fwy o wybodaeth ewch i http://practicalaction.org/education/renewable-energy-resources.

Primary school competitionGwneuthurwyr Iogwrt Blasus

Mae ‘Gwneuthurwyr Iogwrt Blasus' yn weithgaredd cychwyn CREST newydd ar gyfer disgyblion cynradd. Mae disgyblion yn darganfod sut mae newid llaeth i mewn i iogwrt yn ffordd well i ffermwyr yn Bangladesh i wneud arian, yna maent yn gwneud a phrofi gwahanol iogwrt eu hunain.

nol i'r cychwynAdnoddau Gwyddoniaeth ysgolion uwchradd

Ysgolion UwchraddCylchgrawn Catalyst

CatalystMae cylchgrawn Catalyst yn cael ei gyhoeddi bob tymor ac wedi ei anelu at ddisgyblion 14-19 oed. Mae’n llawn o erthyglau diddorol ar wyddoniaeth arloesol, cyfweliadau ac ymchwil wedi eu hysgrifennu gan academyddion blaenllaw.

Ewch i www.stem.org.uk/catalyst i weld sut gallwch chi danysgrifio heddiw.

Ysgolion UwchraddAdnoddau Oxford University Press

OUP logoMae’r Oxford University Press wedi creu amrywiaeth o bosteri sydd ar gael yn rhad ac am ddim yma.

Mae’r rhan fwyaf ar gyfer CA3 ond mae poster graffiau ar gyfer Lefel A (ewch lawr i ‘Free Post-16 science resources’) a bydd mwy o rai TGAU ar gael ym mis Medi a thrwy’r flwyddyn ysgol nesaf.

Ysgolion UwchraddAdnoddau CREST o MP Futures – chwareli,dylunio pyramid, clinigau modiwlaidd a llawer mwy

Adnoddau delfrydol ar gyfer tymor yr haf, sy'n cael myfyrwyr i drafod tarddiad pyramidiau, sut y cawsant eu gwneud ac i ddylunio pyramid modern! gwybodaeth am chwareli, cynhyrchion mwynol ac effaith cloddio ar fywyd bob dydd ac maent yn ymwneud â'r cwricwlwm STEM.

Mae'r adnoddau yn cysylltu gyda Gwobr Darganfod CREST, dyfarniadau Efydd ac Arian, ac maent yn cynnwys Powerpoint, canllawiau i athrawon a phecynnau myfyrwyr. Mwy o fanylion.

Ysgolion UwchraddCymdeithas Y Gwyddonwyr Cosmetig: Adnoddau ar gyfer disgyblion 11-14

Adnoddau ar gyfer athrawon a chynlluniau gwers CA3, taflenni gwaith ac arbrawf bom bath rhyngweithiol ar-lein. http://www.scrubuponscience.co.uk/teachers-area/resources-for-11-14s/

Ysgolion UwchraddCymdeithas Datblygu Copr

CDA logoMae’r Gymdeithas Datblygu Copr yn cefnogi addysg drwy gasgliad o adnoddau Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar-lein. Mae’r deunyddiau hyn yn RHAD AC AM DDIM wedi cael eu datblygu ar y cyd a’u hadolygu gan athrawon.

Mae’r tabl ar y dudalen adnoddau yn cyflwyno ystod eang o bynciau ar gyfer oedran uwchradd – er yfod rhan fwyaf o’r tudalennau cysylltiedig a lawrlwythiadauyn cynnwys gwybodaeth gwerthfawr ar gyfer bob ystod oedran. Mae tudalen set o gwestiynau a dolen i dudalen atebion at bob tudalen.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am unrhyw agwedd o’n hadnoddau addysg, anfonwch e-bost cda@copperalliance.org.uk.

Ysgolion UwchraddMedicine Makers

Mae’r Gymdeithas Biocemegol a Chymdeithas Ffarmacolegol Prydain wedi cynhyrchu gweithgaredd allgymorth ryngweithiol am ryngweithiadau cyffuriau-darged a elwir yn Medicine Makers. Dewch o hyd i’r canllawiau a nodiadau cyfarwyddyd RHAD AC AM DDIM yma.

Ysgolion UwchraddAdnoddau ysgol blasus am ddim

Crunch primary kitPalwch i mewn i’r pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Pecynnau o adnoddau anhygoel ar gyfer bob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. I ddarllen mwy…

Ysgolion UwchraddSense About Science: Ymgyrch Gofyn am Dystiolaeth

Sense About Science logoMae Sense About Science yn lansio cynllun gwersi ac adnoddau i roi cyfle i bobl ifanc 13-16 oed archwilio a yw’r hyn y maent yn ei weld, ei ddarllen a’i glywed yn wir, gan ddefnyddio tystiolaeth fel y safon aur i werthuso hawliadau. Mae’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho yma.

Ysgolion UwchraddHeriau byd-eang CREST

Practical ActionMae heriau ‘Practical Action’ Byd-eang CREST yn seiliedig ar broblemau gwirioneddol a wynebir mewn gwledydd sy’n datblygu. Maent yn cael eu rhannu’n bum thema – dŵr, bwyd, egni, cysgod a thrafnidiaeth. Mae ein hadnoddau yn rhoi syniadau fel man cychwyn ar gyfer prosiectau ar gyfer myfyrwyr ac i’w helpu i ymgysylltu â’r briffiau technegol sy’n cael eu defnyddio gan beirianwyr go iawn yn y maes. Am fwy o wybodaeth ewch i http://practicalaction.org/CREST neu http://practicalaction.org/STEM.

Secondary school competitionBPES

BPES logoAdnoddau tonnau golau, lensys a lluniau ar gyfer disgyblion 11-14

Beth sy’n digwydd i oleuni pan fydd yn mynd drwy lens? Ewch ar daith i’r Tate Lerpwl a darganfod sut mae ffotograffiaeth yn gweithio gyda’r wyddoniaeth y tu ôl i fideo ffotograffiaeth. Cyfle i ddarganfod sut y gallwch adeiladu’ch camera pindwll eich hun, gam wrth gam. Mae’r fideos wedi’u dylunio i roi cyd-destun perthnasol byd-eang i’r cynnwys.

Dysgwch am gynhyrchu a rhinweddau polymerau yn y byd go iawn – fideo ac animeiddiadau am ddim ar gyfer disgyblion 12 i 16 oed

Bydd y fideo Polymer Production and Plastics yn helpu myfyrwyr i ddeall pam mae alcenau yn ddefnyddiol ar gyfer gwneud plastigion. Yna bydd yr ail animeiddiad Polymer Properties yn dangos i fyfyrwyr sut mae plastigau â gwahanol rinweddau yn cael eu cynhyrchu trwy polymeriad alcenau. Gwyliwch y fideo a’r animeiddiadau yma.

Fideo Grymoedd a mudiant ar gufer disgyblion 11-14 oed

Sut mae awyren yn hedfan? Bydd y fideo hwn yn helpu myfyrwyr i ddysgu am y gwahanol rymoedd – codiad, pwysau, llusgo a gwthiad – sy’n helpu i gadw’r awyrennau i fyny yn yr awyr.

Ysgolion UwchraddAdnoddau i gefnogi gwaith ymarferol Safon Uwch yng Nghymru

Mae'r Gymdeithas Bioleg gyda chefnogaeth Sefydliad Nuffield, Gwyddoniaeth a Phlanhigion i Ysgolion, Cymdeithas Ecolegol Prydain, Y Gymdeithas Biocemegol, Cyngor Astudiaethau Maes,Y Gymdeithas Ficrobioleg Cyffredinol ac Ymddiriedolaeth Wellcome wedi llunio dogfen i dynnu sylw at adnoddau sydd ar gael i gefnogi gwaith ymarferol Safon Uwch yng Nghymru.

Ysgolion UwchraddDarlith Urenco Richie

Mae Urenco, mewn partneriaeth â Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain, wedi gwahodd myfyrwyr ym mlwyddyn 7 ac 8 i’r Ddarlith Richie gyntaf “Powering our Future Planet”. Rhoddodd Syr David King, Cynrychiolydd Arbennig Llywodraeth y DU ar gyfer Newid Hinsawdd araith yn cyflwyno’r plant ysgol i bynciau megis y defnydd o ynni a chynaliadwyedd. Gwyliwch y fideo o’r uchafbwyntiau yma.

Ysgolion Uwchradd‘ESA Education’

Mae ‘ESA Education’ wedi rhyddhau pum ffilm addysgu newydd, a anelir at fyfyrwyr Safon Uwch rhyngwladol neu gyfatebol. Cafodd y rhain eu hysgrifennu a’i cyflwyno gan yr Academi Gofod Genedlaethol gyda graffeg a gynhyrchir gan yr ESA.

Y themâu yw:

 • Jules Verne ATV1 – disgyrchiant, ballisteg, disgyrchiant,
 • ATV-2 Johannes Kepler – orbitau, deddfau Kepler, mecaneg orbital syml,
 • ATV-3 Edoardo Amaldi – pelydrau cosmig, tywydd solar a heriau o weithredu ATV yn amgylchedd y gofod
 • ATV-4 Albert Einstein – perthnasedd arbennig, perthnasedd cyffredinol, ymledu amser, GPS a pherthnasedd
 • ATV-5 Georges Lemaitre – Effaith Doppler, sbectrosgopeg, ehangiad y Bydysawd, ynni tywyll

Mae’r ffilmiau ar gael yma.

Ysgolion UwchraddYr Ymennydd – y stori tu mewn

Adnodd rhyngweithiol rhad ac am ddim ar-lein am yr ymennydd a’r system nerfol sydd yn cyd-fynd â manylebau arholiadau bioleg ar lefel A2, gan gynnwys:

 • Strwythur yr ymennydd
 • Swyddogaethau ymennydd
 • Homeostasis
 • Synapsau
 • Y system nerfol
 • Cemegau yr ymennydd

Bydd y safle yn cael ei gwblhau ar gyfer lansio yn ddiweddarach eleni – yn y cyfamser gallwch ragweld a chofrestru ar gyfer diweddariadau yma. Mae ein safle:

 • Wedi cael ei adolygu gan athrawon a’u profi gan fyfyrwyr
 • Yn gysylltiedig â’r cwricwlwm
 • Yn berthnasol i’r holl fyrddau arholi mawr
 • Yn cynnwys adnoddau addysgu ac offer adolygu

Mae’r adnodd hwn yn cael ei ddatblygu gan Parkinson y DU i helpu i godi ymwybyddiaeth o Parkinson a chyflyrau eraill sy’n effeithio ar yr ymennydd.

Ysgolion UwchraddGwyddoniaeth Addysg Ysbrydoli (ISE)

Cardiff UniversityMae Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd yn falch o fod yn bartner yn y rhaglen (ISE) Gwyddoniaeth Addysg Ysbrydoli. Addysg Ysbrydoli Gwyddoniaeth sy’n anelu at gymell ac ysgogi athrawon i ddenu pobl ifanc i fyd darganfyddiadau gwyddonol, ffenomenau naturiol a gwyddonol a llawer mwy drwy roi iddynt fynediad at offer rhyngweithiol diweddaraf ac adnoddau digidol o fewn eu dosbarthiadau.

Fel Cydlynydd Cenedlaethol y DU o 'Ysbrydoli Science' byddwn yn lledaenu adnoddau addysgol sy’n annog dysgu yn seiliedig ar ymchwiliad dysgu. Mae’r adnoddau yn cael eu datblygu gennym ni a phartneriaid o bob rhan o Ewrop, a byddant ar gael drwy borth ar y we.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ar ein gwefan neu drwy gysylltu â ni yn ise@astro.cf.ac.uk.

I weld beth sydd ar gael yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ar hyn o bryd gellir edrych ar ein tudalen Adnoddau Addysgol yma. Bydd athrawon sy’n cymryd rhan hefyd yn cael copi o’r Logger Pro, yn rhad ac am ddim (gwerth manwerthu: tua £260). Mae’r meddalwedd ar gael i athrawon sydd yn mynychu un o’n digwyddiadau (fel yr un ar 16 Gorffennaf – gweler isod). Gallwn hefyd drefnu ar gyfer cyfarfodydd rhanbarthol os bydd digon o athrawon yn bresennol, a bydd yn 'gwe-seminarau' i gefnogi athrawon yn ogystal. Os hoffech chi i ymchwilio trefnu cyfarfod mwy lleol, cysylltwch â ni ar ise@astro.cf.ac.uk.

Mae’r broses cyfranogiad ar gyfer Ysbrydoli Gwyddoniaeth yn gymharol fyr. Mae ffurflen gofrestru ar-i gofrestru eich diddordeb, yn dilyn y ddau camau nesaf ar gyfer pob ysgol i gwblhau holiadur e-Aeddfedrwydd a Chynllun Gweithredu. Gallwn helpu gyda hynny, ac mae manylion yma.

Ysgolion UwchraddDarganfod Deunyddiau gyda IOM3

IOM3 logoMae’r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3) Cynllun Cysylltu Ysgolion (SAS) yn anelu at ddarparu cymorth ac adnoddau sy’n cyfoethogi addysgu deunyddiau fel pwnc yn y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 11 i 19 oed, darparu athrawon sydd â’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth angenrheidiol i addysgu yn y meysydd hyn gyda hyder a brwdfrydedd a darparu cysylltiadau i aelodau, sefydliadau a phrifysgolion sy’n gallu darparu cymorth ychwanegol.

Mae aelodaeth safonol yn y cynllun yn rhad ac am ddim ac yn rhoi mynediad i ystod eang o adnoddau i athrawon drwy wefan SAS. Mae’r rhain yn cynnwys cylchlythyrau, deunyddiau cymorth, cylchgronau a chyfnodolion, cyflwyniadau, cysylltiadau â rhwydwaith Sefydliad o gymdeithasau lleol a mynediad at y Gwasanaeth Gwybodaeth Deunyddiau.

Mae aelodau hefyd yn cael mynediad i adnoddau ychwanegol megis sesiynau deunyddiau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm yn yr ysgol, Deunyddiau Blychau Darganfod neu fynychu cynhadledd i athrawon,lle codir tâl bychan.

Mae’r adnoddau a gynhyrchir ar gyfer aelodau yn briodol i’r pwnc deunyddiau a welir yn y Cwricwlwm Gwyddoniaeth a D & T o Gyfnod Allweddol 3 i fyny, ac rydym bob amser yn agored i awgrymiadau ar gyfer adnoddau newydd a fyddai’n gwella eich deunyddiau addysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun CysylltuYsgolion ewch i www.iom3.org/sas neu cysylltwch â Dr Diane Aston, diane.aston@iom3.org neu 01476 513882.

Ysgolion UwchraddGwobr Darganfod CREST

New CREST logo 2017Cyfle i ganolbwyntio ar gael hwyl, gwaith tîm a sgiliau trosglwyddadwy. Mae’r Gwobrau Darganfod yn cael eu cwblhau fel arfer gan bobl ifanc 11-14 oed mewn 5 awr (fel arfer mewn un diwrnod). Yn aml, mae grwpiau blwyddyn gyfan neu ddosbarthiadau yn gwneud y gwobrau gyda’i gilydd.

Eisiau dechrau arni ar unwaith? Beth am roi cynnig ar y Sialens Gardd Gymunedol newydd sbon – Pecyn ar gael i lawr-lwytho a chyflwyniad ar ffurf fideo i ddechrau y gweithgaredd newydd gan y tîm Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg.

Am fwy o wybodaeth am y Wobr Ddarganfod CREST, cliciwch yma.

Mae Gwobr Darganfod CREST hefyd wedi cysylltu eisoes â nifer o gynlluniau partner, gan gynnwys yr Diwrnodau Her Faraday IET a Diwrnodau Ysbrydoli Peirianneg Amgueddfa Drafnidiaeth Llundain. Gellir cael gwybod mwy am y cysylltiadau newydd yma.

Ysgolion UwchraddCREST yn bartneriaid gyda 'Connecting Classrooms'

New CREST logo 2017Ydych chi am roi eich cyfle i ddysgwyr astudio newid yn yr hinsawdd mewn cyd-destun byd-eang bywyd go iawn?

A ydych yn ddiddordeb i weld sut y caiff gwyddoniaeth ei haddysgu mewn gwledydd eraill, a sut y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd?

Hoffech chi gael y cyfle i ymweld ag ysgol dramor a rhannu eich profiad?

Os felly, yna gallai partneriaeth ysgolion rhyngwladol fod i chi!

Mae'r Cyngor Prydeinig a'r British Science Association yn gweithio mewn partneriaeth i gyfoethogi gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn yr ystafell ddosbarth yn y DU a thramor drwy Wobrau CREST a 'Connecting Classrooms.

Mae 'Connecting Classrooms' yn cefnogi ysgolion a cholegau drwy ddarparu:

 • Cyswllt gydag ysgol dramor
 • Datblygu dinasyddiaeth fyd-eang a sgiliau ar gyfer economi fyd-eang
 • Datblygiad proffesiynol athrawon yn y DU
 • Am £1,500 grant i ymweld â'ch ysgol bartner.

I ddarganfod mwy ewch i'n gwefan www.britishscienceassociation.org/connecting-classrooms-british-council neu cysylltwch â ni yn crest@britishscienceassociation.org.

Ysgolion UwchraddPecynnau Dadl Diogelwch Bwyd gan “I’m a Scientist – Get me out of here”

Mae I’m a Scientist wedi rhyddhau eu pecyn dadl diweddaraf ar gyfer myfyrwyr, y tro hwn y pwnc yw diogelwch bwyd byd-eang, cynaliadwyedd a sicrhau fod pobl ar draws y byd yn cael mynediad at ddeiet cytbwys iach. Gall y pecynnau gael eu defnyddio i ddatblygu sgiliau trafodaeth a dadlau myfyrwyr am faterion anodd, a’u hannog i ystyried problemau o ystod o wahanol agweddau.

Gallwch ddod o hyd i mwy o wybodaeth yma. Mae croeso i chi rannu hyn gydag unrhyw un o’ch rhwydweithiau.

Ysgolion UwchraddCyffuriau mewn Chwaraeon: Adnoddau Dadl AM DDIM

Bydd y pwnc ‘Cyffuriiau mewn Chwareuon’ yn amserol iawn y tymor nesaf ond nid yw’r defnydd o gyffuriau mewn chwaraeon yn mynd i ffwrdd. Cyflwynwch ddadl fywiog a thrafodaeth amserol yn eich ystafell ddosbarth drwy archebu pecyn dadl AM DDIM a gofyn i fyfyrwyr a ddylai POB cyffuriau gael eu gwahardd mewn chwaraeon? Mae pob pecyn, a gynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr rhwng 11 – 18, yn cynnwys cynllun gwers gyda ymchwil trylwyr a chymeriadau i fyfyrwyr fabwysiadu. Mae’r pecynnau am ddim wedi cael eu cynhyrchu gan dîm Rwy’n Wyddonydd gyda chyllid gan y Gymdeithas Ffisiolegol ac wedi ennill gwobrau. Cofrestrwch ac i gael mwy o wybodaeth aewch i http://debate.imascientist.org.uk/?dm_i=I1,Q5AW,5SVEXV,23X44,1.

Ysgolion UwchraddRhaglen Gwyddonwyr GSK

Mae Rhaglen Gwyddonwyr GSK mewn Chwareuon yn anelu at ysbrydoli pobl ifanc 11-14 oed i feddwl yn wahanol am wyddoniaeth, gan ddefnyddio chwaraeon i ddangos pa mor gyffrous y gall fod. Mae'r rhaglen yn darparu athrawon gyda adnoddau, gan gynnwys gweithgareddau rhyngweithiol, cynlluniau gwersi, syniadau ar gyfer y labordy a thaflenni gwaith, i helpu i ddod â gwyddoniaeth yn fyw i'r ystafell ddosbarth. Mwy… www.scientistsinsport.com.

Ysgolion UwchraddWe Are Aliens

Chwilio am weithgareddau ffiseg, cemeg a bioleg yn gysylltiedig â'r gofod neu weithgareddau ar gyfer Clybiau STEM? Mae'r holl weithgareddau yn cael eu cefnogi gan fideos sy'n cynnwys Addysgwyr Arweiniol Academi Genedlaethol y Gofod neu Anu Ojha (Cyfarwyddwr Addysg, Canolfan Gofod Cenedlaethol). Mae'r gweithgareddau wedi'u hanelu'n bennaf at CA4 a 5, ond gall rhai gael eu defnyddio ar gyfer CA3. Maent wedi cael eu datblygu a'u defnyddio fel rhan o raglen Academi Gofod Cenedlaethol. Am fwy o fanylion ewch i http://wearealiens.com/resources/

Ysgolion UwchraddYnni gwres

Mae llyfr rhyngweithiol wedi cael ei greu gan Addysg TSL mewn cydweithrediad â Keith Gibbs ac Alessio Bernardelli. Gallwch lawrlwytho y llyfr drwy ddefnyddio iPads yma.

Ysgolion UwchraddDigon o fwyd i bawb os?

Mae adnoddau newydd OS yn cael eu cynllunio i helpu disgyblion i fynd i’r afael â rhai o’r materion allweddol sy’n gysylltiedig â bwyd a newyn, a dysgu am yr effaith ar fywydau pobl go iawn. Caiff disgyblion eu hannog i feddwl yn feirniadol am yr heriau a wynebwn wrth fynd i’r afael â newyn byd-eang, ac i gynnig eu syniadau a’u hatebion eu hunain. http://updates.oxfam.org.uk/q/18BJbjxat7NsL7s/wv cyswllt.

Ysgolion UwchraddComics Cosmic

Adnodd ar-lein newydd rhad ac am ddim ar gyfer Clybiau STEM yw Comics Cosmic gyda’r bennod gyntaf yn llawn adnoddau am seryddiaeth ac adnoddau cysylltiedig. Mae ar gael am ddim gan www.cosmiccomics.eu neu am ragor o fanylion anfonwch e-bost emma.weitkamp@uwe.ac.uk.

Ysgolion UwchraddBioNet

Mae’r Gymdeithas Bioleg wedi lansio gradd newydd o aelodaeth gyfer rhai 14-19 oed sy’n anelu i bontio’r bwlch rhwng yr ystafell ddosbarth a bioleg ‘byd go iawn’. Gall myfyrwyr ysgol a choleg ymuno am ddim ond £5 y flwyddyn. Bydd aelodaeth yn rhoi mynediad iddynt i amrywiaeth mawr o wasanaethau, gan gynnwys tanysgrifio ar-lein i gylchgrawn Y Biolegydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.societyofbiology.org/membership/bionet.

Ysgolion UwchraddFuturecade

Science Museum logoMae ‘Futurecade’ yn gyfres arloesol ar-lein o gemau sy’n galluogi myfyrwyr i archwilio effeithiau gwyddoniaeth a thechnoleg ar eu bywydau bob dydd. Mae ‘Futurecade’ yn cynnwys pedawar gêm – ‘Bacto-Lab, Robo-Lobster, Cloud Control and Space Junker ‘ – yn seiliedig ar ymchwil wyddonol sydd yn digwydd heddiw. Gellir eu defnyddio fel ysgogiad i ymgysylltu myfyrwyr mewn ffordd hwyliog, rhyngweithiol, a’i cael i feddwl am sut y gallai technoleg effeithio ar eu dyfodol. Rhagor o fanylion yn www.sciencemuseum.org.uk/futurecadelearning.

Ysgolion UwchraddPecyn IOP Clwb STEM

IoP logoPecyn IOP Clwb STEM ar gael i’w lawrlwytho yn: www.iop.org/education/teacher/extra_resources/stem/page_41714.html

 

Ysgolion UwchraddCyngor Nuffield ar Biofoeseg – adnoddau addysgu biodanwyddau

Yn seiliedig ar adroddiad y Cyngor, ‘Biodanwyddau: materion moesegol’, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, mae’r adnoddau hyn yn anelu at helpu myfyrwyr i ystyried manteision ac anfanteision gwahanol fathau o fiodanwydd sy’n cael eu cynhyrchu neu a all gael ei gynhyrchu yn y dyfodol fel ffynonellau adnewyddadwy o ynni ar gyfer trafnidiaeth.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys astudiaethau achos ac ymarfer chwarae rôl i helpu i edrych ar y cymhellion amrywiol sy’n cael eu gyrru i’r diwydiant biodanwyddau mewn gwahanol wledydd, a’r effaith posibl y gall biodanwydd ei gael ar fywydau pobl bob dydd. Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho yn www.nuffieldbioethics.org/education/education-teaching-resource-biofuels.

Ysgolion UwchraddGweithgareddau Ymarferol Biotanwyddau

Gweithgareddau ymarferol biotanwydd ar gyfer ymgysylltu a gwaith allgyrsiol mewn ysgolion wedi cael ei ddatblygu gan BBSRC. Bydd y gweithgareddau yn galluogi ymchwilwyr ac athrawon i ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a materion sy’n ymwneud â bio-ynni a biotanwyddau. Mae’r adnoddau hyn yn darparu cyflwyniadau cyffredinol i fiotanwyddau a gweithgareddau ymarferol gyda rhagor o wybodaeth i gefnogi a helpu i gyflawni’r gweithgareddau. Am ragor o fanylion ewch i www.bbsrc.ac.uk/society/schools/practical-biofuel-activities.aspx.

Ysgolion UwchraddPartneriaeth Dysgu Cemeg

RSC logoMae mwy na 1,300 o ysgolion wedi cofrestru ar gyfer y Bartneriaeth Dysgu Cemeg eleni. Drwy gofrestru eu bod yn clywed am adnoddau newydd drwy e-gylchlythyr misol, a derbyn copïau o Addysg mewn Cemeg, y cylchgrawn ar gyfer myfyrwyr ‘The Mole’, ac aelodaeth o’r Cymdeithas Gemeg Frenhinol.

Ysgolion UwchraddCemeg yn y Gemau Olympaidd

RSC logoY Gymdeithas Gemeg Frenhinol ‘Cemeg yn y Gemau Olympaidd’ gwefan ac arbrofi byd-eang. Bydd yr arbrawf byd-eang yn profi effeithiau diodydd chwaraeon ar berfformiad athletaidd. Alistair Brownlee, pencampwr triathlon y byd ddwywaith a cyn fyfyrwr cemeg sydd yn cyflwyno ein safle arbrofi byd-eang ac yn sôn am y rôl mae cemeg yn chwarae yn ei haddysg a sut mae cemeg yn hanfodol i chwaraeon. www.rsc.org/learn-chemistry/collections/sport.

Ysgolion UwchraddSbectrosgopeg mewn bag – sicrhewch le nawr!

RSC logoMae cynllun Sbectrosgopeg yr RSC yn weithgaredd allgymorth sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgol i ddysgu am sbectrosgopeg drwy brofiad ymarferol. Yn ogystal â cwmpasu egwyddorion technegau sbectrosgopig, mae’r gweithgareddau yn defnyddio enghreiffitau o fywyd go iawn yn gyd-destunau i ddangos y defnydd o’r technegau.

Cyflwynir gan fyfyrwyr prifysgol, mae’r digwyddiadau yn rhoi pwyslais cryf ar annog disgyblion ysgol i ystyried astudio cemeg a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael. Am fwy o wybodaeth am y cynllun ac i drefnu ymweliad, ewch i www.rsc.org/sias neu e-bostiwch y Cydlynydd Rhanbarthol RSC ar gyfer Cymru, Dayna Mason: masondn@cardiff.ac.uk.

Ysgolion UwchraddAdnoddau ar y System Solar y gellid eu defnyddio gyda dyfeisiau Android

Gallwch gael mynediad iddynt o’r Blog http://alessiobernardelli.wordpress.com/2011/12/30/the-virtual-sky-android-apps-for-the-physics-teacher/. Gadewch sylw ar y Blog.

Ysgolion UwchraddSTEM: Mae Adeiladu Eich Dyfodol

STEM: Mae Adeiladu Eich Dyfodol yn gyfres o ddeunyddiau AM DDIM i fyfyrwyr 14-16 oed o’r Fyddin mewn Addysg. Yn y gwersi Dylunio Llong Hofran gall myfyrwyr roi eu sgiliau STEM ar waith, drwy gynllunio a dylunio llong hofran.  Ac yn olaf mae timau yn adeiladu Llong Hofran mewn gweithdy lle maent yn gallu adeiladu eu dyluniadau a phrofi eu modelau gyda deunyddiau a gyflenwir.. Gallwch gymryd golwg arnynt yma www.army.mod.uk/armyineducation/24342.aspx ac maent hefyd yn cynnig i anfon un o'u ymgynghorwyr gyrfaoedd y fyddin  i roi hwb gyda chyflwyniad am y deunyddiau

Ysgolion UwchraddArbrofion Rhithwir – Arbrofion Ffiseg ar-lein

Mae arbrofion rhithwir wedi cael eu datblygu ym Mhrifysgol Reading ar gyfer myfyrwyr TGAU ar lefel uwch. Mae’r arbrofion rhithwir yn cofnodi fersiynau o arbrofion go iawn. Maent yn galluogi myfyrwyr i gynnal arbrofion ar-lein. Mae’r rhan fwyaf o’r arbrofion rhyngweithiol sydd ar gael gyda awgrymiadau sylfaenol i egluro’r offer a’r botymau i’r wasgu. Mae myfyrwyr yn teimlo y gallant reoli yr arbrawf, gan ddewis newidynnau gwahanol a chasglu mesuriadau gwahanol ym mha drefn y maent yn dewis.

Mae rhai o’r fideos hefyd gyda sgriptiau syml a thaflenni gwaith ar gyfer athrawon, er y bydd angen i’r rhain gael eu targedu ar y lefel briodol ar gyfer eich myfyrwyr. Mae’r fideos o ansawdd uchel ac y cyfarwyddiadau yn glir. Mae’n wefan wych i ddangos a thrafod y arbrofion nad ydych yn gallu cynnal yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r pynciau yn cynnwys adlewyrchiad, cyfraddau twf a ffotosynthesis, gwrthyddion, Deddf Hooke a llawer mwy.

Am ragor o wybodaeth ewch: www.reading.ac.uk/virtualexperiments/index.html.

Ysgolion UwchraddYr Ysgol Rithwir: galw ar bob Ffisegydd!

Gweledigaeth yr Ysgol Rhithwir yw creu adnoddau addysg arloesol, AM DDIM sy’n cyrraedd dysgwyr ar draws y byd. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn mae angen cefnogaeth athrawon Ffiseg angerddol! Am ragor o wybodaeth ewch i http://thevirtualschool.com.

Ysgolion UwchraddAdnodd newydd ar Malaria gan Sefydliad Sanger Ymddiriedolaeth Wellcome

Mae a ‘Her Malaria’ yn adnodd addysgol am ddim amlgyfrwng ar gyfer myfyrwyr 14-18 oed a’u hathrawon. Nod yr adnodd yw codi ymwybyddiaeth o falaria gan archwilio gwahanol gamau o’r cylch bywyd Plasmodium a thrafod dulliau ar gyfer trin ac atal y clefyd. Mae’r adnodd yn cynnwys animeiddiadau 3D, delweddau gwyddonol a fideos o’r parasit yn ogystal â chyfweliadau gydag ymchwilwyr blaenllaw y byd malaria. Gall athrawon lawrlwytho yr adnodd am ddim o www.yourgenome.org/teachers/malariachallenge.shtml ond mae yna hefyd CD yn rhad ac am Her Malaria y gellir ei hanfon at athrawon ar draws y DU. Os bydd athro yn hoffi CD yn rhad ac am Her Malaria gellir eu harchebu drwy anfon yn e-bost at pubengage@sanger.ac.uk gyda enw a chyfeiriad yr ysgol. Bydd y cynnig hwn yn gweithredu ar sail cyntaf i’r felin falu.

Sewcondary school competitionPecyn Dadl Polisi

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi creu Pecyn Dadl y gellir ei lawrlwytho, sy’n cynnwys gwybodaeth am sut i gynnal dadleuon gyda gwahanol arddulliau a thaflenni testun ar gyfer pum mater polisi sydd ar hyn o bryd o bryder i’r cyhoedd:

 • Newid yn yr hinsawdd
 • Twf yn y boblogaeth ddynol
 • Clefyd: lledaeniad a pandemig
 • Diogelwch bwyd
 • Ymwrthedd gwrthfiotig

I lawrlwytho y pecyn cliciwch yma.

Ysgolion UwchraddHeriau Clwb STEM

Mae’r pecyn adnoddau Her STEM wedi eu haddasu ac ar gael i’w llawrlwytho, yn rhad ac am ddim, i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu fel rhan o’ch Clwb STEM allgyrsiol awr.

Mae’r pecyn adnoddau Her STEM gwreiddiol wedi cael eu haddasu fel y gallant barhau i fod yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i ysgolion. Mae pob Her STEM wedi’i gynllunio i gymryd 6-8 wythnos ac yn weithgaredd delfrydol i’w gyflawni mewn amgylchedd Clwb STEM. Mae’r adnoddau yn ddigon hyblyg i gael eu defnyddio fel rhan o wersi arferol yr ysgol hefyd. Mwy…

Ysgolion UwchraddChwilio am yr Higgs Boson gan ddefnyddio eu iPhone neu ddyfais Android! NEWYDD

Mae’r App gynlluniwyd gan ffisegwyr ym Mhrifysgol Rhydychen, Collider, yn galluogi defnyddwyr i chwilio am y ronnynau Higgs Boson gan ddefnyddio data go iawn yn uniongyrchol oddi wrth y Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr yn CERN. Mae’r App hefyd yn cynnwys gemau – a gall adnabod yr Higgs yn llwyddiannus gael ei rannu ar Facebook. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn http://collider.physics.ox.ac.uk/.

Ysgolion UwchraddNobelprize.org

Mwy… www.nobelprize.org/educational. Does dim rhaid i chi fod yn arbennigwr Iiddeall gwaith Ennillwyr Nobel. Mae y gemau a’r cartwnau ar y wefan  yn eich addysgu ac annog I ddarganfod mwy am wyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk