English

Adnoddau – Gyrfaoedd

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Chwefror 2018.

Primary school competitionSecondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Secondary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd

Primary school competitionAdnoddau ysgolion uwchradd ac ysgolion cynradd

Ysgolion UwchraddCAMAU STEM

NWEAB logoCAMAU STEM yw’r datblygiad dwyieithog STEM cyntaf ar gyfer Bl 5 a 6 (Cyfnod Allweddol 2) yng Nghymru, sy’n cysylltu anghenion economaidd cyflogwyr rhanbarthol yn uniongyrchol gyda hyrwyddo a chadw sgiliau STEM ymhlith ein gweithlu a’r farchnad lafur lleol yn y dyfodol.

Mae’r adnodd ar-lein ac yn ddwyieithog gyda gweithgareddau dosbarth amrywiol ac ymarferol gysylltiedig â STEM i ddisgyblion CA2, sy’n cynnwys plant mewn ffilm (You Tube) yn chware rôl oedolion mewn diwydiant. Mae’r ffilm yn mynd law yn llaw gyda’r adnoddau dosbarth i ychwanegu gwerth.

  • Edrychwch ar y ffilm ranbarthol yma
  • Edrychwch ar y pecyn dosbarth ar-lein yma

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn ddiolchgar iawn am eich cydweithrediad llawn wrth geisio hyrwyddo negeseuon am sgiliau cyflogadwyaeth, sgiliau STEM a’r cyfleoedd i weithio’n ddwyieithog yn niwydiannau a sectorau twf Gogledd Cymru.

Am ragor o fanylion cysylltwch gyda ffion.jones@gyrfacymru.com.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddGadewch I Fathemateg fynd â chi ymhellach – Sgyrsiau Gyrfaoedd mewn Mathemateg

Ychydig iawn o swyddi sydd yn dwyn y teitl ‘Mathemategydd’. Ond gall mathemateg arwain at rai o’r gyrfaoedd mwyaf cyffrous a chyflogau da. Mae bod yn fedrus mewn Mathemateg yn ased amhrisiadwy.

Mae FMSP (Rhaglen Cymorth Mathemateg Bellach) Cymru yn gallu darparu sgyrsiau gyrfaoedd mewn mathemateg yn rhad ac am ddim i bob ysgol a ariennir gan y wladwriaeth. Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg ar sut yn benodol mae Mathemateg yn cael eu defnyddio mewn bywyd go iawn, enghreifftiau o yrfaoedd lle mae angen graddau Mathemateg-gyfoethog, gwybodaeth am Brifysgol a byddant yn derbyn taflenni gyda gwybodaeth yn ymwneud â gyrfaoedd mewn pynciau Mathemateg-gyfoethog. Os hoffech archebu sgwrs Gyrfaoedd mewn Mathemateg cysylltwch â’r tîm FMSP ar 01792 606845 neu e-bostiwch s.lyakhova@swansea.ac.uk.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddSyniadau Mawr Cymru

Mae yna adran ar y wefan Syniadau Mawr Cymru sy’n amlinellu’r adnoddau addysgu sydd ar gael, y deunyddiau cwricwlwm ar gyfer pobl ifanc rhwng 5-7, 7-11, 11-14, a hefyd llwybrau dysgu 14-19 a sgiliau allweddol a Bagloriaeth Cymru 16-19.

Ysgolion UwchraddYsgolion UwchraddPotential Plus UK

Mae Potential Plus UK wedi ei lansio ar ei newydd wedd, ar ôl bod yn Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Dawnus. Mae manylion y lansiad a’i gweithgareddau i’w cael yn www.potentialplusuk.org/general_main.php?contentid=497.

Ysgolion UwchraddCanllaw Peirianwyr Yfory i rieni

Mae canllaw rhieni i yrfaoedd peirianneg ar gael nawr. Dyma’r diweddaraf yn y gyfres o adnoddau gyrfaoedd Peirianwyr Yfory am ddim, a ddatblygwyd ar y cyd â’r IMechE, ICE, IET, IOP ac Academi Peirianneg Frenhinol.

Ysgolion UwchraddPeople Like Me – pecyn adnoddau wedi’i dargedu at ferched 11-14 oed

People LIke MeMae’r pecyn People Like Me gan WISE yn darparu defnyddiau i athrawon a Llysgenhadon STEM a all ddangos i ferched o ystod eang o gefndiroedd, os ydynt yn parhau gydag o leiaf un pwnc STEM ôl-16, y byddant yn debygol o gael rhagolygon gwell a mwy o ddewis gyrfa.

Mae WISE yn argymell defnyddio’r pecyngyda merched yn unig, oherwydd canfuwyd fod merched yn teimlo’n fwy cyfforddus yn rhannu eu cryfderau a’u dyheadau. Gall y gweithgaredd weithio yr un mor dda mewn sesiwn gyrfaoedd gwyddoniaeth, mathemateg enu ABCh.

“Os ydych chi eisiau agor llygaid merched at bwy ydyn nhw a sut y gall eu gwyddoniaeth a mathemateg eu helpu i gael amrywiaeth o rolau yn y gweithle, yna mae’r adnodd hwn ar eich cyfer chi!” Kate Bellingham, Peiriannydd a Darlledwr

Gellir llawrlwytho adnoddau yma.

Ysgolion UwchraddSparxx – ysbrydoli’r don nesaf o beirianwyr benywaidd

Fel rhan o’n nod i gael mwy o ferched i beirianneg, rydym wedi lansio menter newydd Sparxx yn benodol ar gyfer merched rhwng 11 ac 18. Nod Sparxx yw darparu cefnogaeth barhaus i ferched sy’n dangos diddordeb yn CRESTA (Creadigrwydd, Peirianneg, Gwyddoniaeth, Technoleg a Chelf) trwy gyfarthrebu trwy Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram a chylchlythyrau.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â thîm Sparxx yn sparxx@wes.org.uk.

Ysgolion UwchraddSefydliad Acwsteg

Mae y Sefydliad Acwsteg newydd lansio gwefan newydd (www.ioa.org.uk) gydag adran gyrfaoedd ar gyfer pobl ifanc sydd yn edrych i wneud dewisiadau prifysgol/gyrfaoedd. Mae gwybodaeth ddefnyddiol am y proffesiwn – ee lle i astudio, meysydd arbenigol, proffiliau pobl …

Gall myfyrwyr ymuno gyda’r Sefydliad yn rhad ac am ddim ar y wefan. Mae wedi’i anelu’n bennaf at fyfyrwyr chweched dosbarth ac israddedigion, ond bydd hefyd o ddiddordeb i ddisgyblion ysgol arall sydd am ddysgu mwy am y pwnc.

Ysgolion UwchraddFounders4Schools

Mae Founders4Schools yn cysylltu athrawon gyda entrepreneuriaid a sylfaenwyr tyfu busnesau llwyddiannus. Mae’n rhaglen am ddim ar gyfer athrawon yn y DU.

Ar y dudalen ‘amdanom ni’ maent yn dweud: “Mae myfyrwyr hefyd yn clywed am geisiadau go iawn – o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), gan wneud cyswllt allweddol i’r ffordd mae dysgu STEM yn uniongyrchol berthnasol i dyfu mentrau llwyddiannus”.

Ysgolion UwchraddSTEM – Llwybrau ac Opsiynau

STEM Pathyways and OptionsCyflwyniad PowerPoint am y llawenydd, y buddion – a pheryglon posibl – am yrfa ym myd STEM. Crëwyd yr adnoddau gan Ross Davies, sydd gyda yn astudio doethuriaeth mewn Bioleg Amgylcheddola bydd ei arddull graffig anffurfiol yn ymgysylltu ac ysbrydoli myfyrwyr a allai fod yn ystyried gyrfa STEM. Gallwch lawrlwytho’r cyflwyniad yma – ac mae hefyd fersiwn Word ar gael yma.

Ysgolion UwchraddCronfa Ddata Adnoddau Gyrfaoedd STEM

Mae Canolfan STEM Cenedlaethol wedi datblygu cronfa ddata chwiliadwy o gwybodaeth gyrfaoedd STEM ar draws y we.

Mae’r Gronfa Ddata Gyrfaoedd STEM yn darparu mynediad hawdd i wybodaeth am yrfaoedd o ystod o ffynonellau o ansawdd uchel, gan gynnwys cyrff proffesiynol ar gyfer meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Ysgolion UwchraddFuture Morph

Mae Future Morph wedi creu sioe i ddangos nad yw astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg y tu hwnt i 16 oed yn golygu fod rhaid i chi fod yn wyddonydd neu beiriannydd – mae y sgiliau a'r gwybodaeth y byddwch yn ennill yn werthfawr mewn unrhyw yrfa a bydd yn eich gwneud yn gyflogadwy iawn. Ceir mwy o fanylion ar www.futuremorph.org/.

Ysgolion Uwchradd10 Swydd anhygoel y gallech chi eu cael gyda'r Addysg STEM Gywir

Am fwy o fanylion ewch i http://mashable.com/2013/02/05/10-awesome-stem-jobs/.

Ysgolion UwchraddCynghorau Ymchwil y DU (RCUK)

Mae Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK) wedi rhyddhau podcast sy’n trafod y pwysigrwydd o gynnwys pobl ifanc mewn gwyddoniaeth ac ymchwil, yn dilyn lansio eu Menter Partneriaethau Ysgol-Brifysgol (SUPI). Mae’r fenter, sy’n fwy na £ 3.5 miliwn yn gyfan gwbl, yn ariannu 12 o brosiectau dros y tair blynedd nesaf, pob un ohonynt yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu ymgysylltiad tymor hir rhwng prifysgolion ac ysgolion.

Mae dolen i’r podlediad a manylion pellach ar gael yn:

Mae manylion y datganiad i’r wasg gwreiddiol gyda rhestr o brosiectau llwyddiannus i’w gweld yn:

Ysgolion UwchraddPeirianwyr Yfory

Rhaglen gyrfaoedd dan arweiniad EngineeringUK a’r Academi Beirianneg Frenhinol yw Peirianwyr Yfory sy’n anelu at hyrwyddo peirianneg i bobl ifanc 11-14 oed.

Mae Peirianwyr Yfory yn cynhyrchu ystod o adnoddau gyrfaoedd sydd ar gael ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys, ‘Beth yw Peirianneg?’ Cyflwyniad PowerPoint, cardiau post i fyfyrwyr, taflen ar gyfer rhieni, mapiau llwybrau gyrfa a phecyn adnoddau ar gyfer athrawon. Maent yn adnodd gwych ar gyfer digwyddiadau gyrfaoedd, clybiau STEM ac ar gyfer sesiynau gweithgareddau STEM. Am ragor o wybodaeth i wefan Peirianwyr Yfory: www.tomorrowsengineers.org.uk/resources.cfm neu cysylltwch â contactus@tomorrowsengineers.org.uk.

Ysgolion Uwchradd‘Classroom Medics’ Canfyddwr App Swyddi

Mae’r app yn dweud wrthych am y swydd, pa gymwysterau yn yr ysgol sydd eu hangen a ble i ddod o hyd i fwy o wybodaeth gyda chysylltiadau uniongyrchol i’r wefan Gyrfa GIG. Mae’r cwbl AM DDIM i lawr lwytho ac mae’n ffordd gyflym a hawdd i ddarganfod dros 45 o yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth Gofal Iechyd. Ym mis Mawrth, mewn pryd ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth, bydd ffilm i gyd-fynd a bob gyrfa. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda tom@classroommedics.co.uk.

Ysgolion UwchraddAdnoddau gan y Sefydliad Ffiseg

IoP logoMae’r IOP a Rhaglen Genedlaethol STEM wedi cynhyrchu cyfres o glipiau fideo gyrfaoedd byr i ddangos ehangder y dewisiadau sydd ar gael i’r rhai sy’n astudio ffiseg Safon Uwch a thu hwnt. Mae pob clip 5-8 munud o hyd, cynlluniwyd i apelio at bobl ifanc 14-16 oed, ac yn gysylltiedig â’r cwricwlwm TGAU. Am fwy o wybodaeth ewch i www.iop.org/hestem/careerclips.

Ysgolion UwchraddMae adran gyrfaoedd mathemateg newydd ar wefan ‘Plus’

Mae adran gyrfaoedd mathemateg newydd ar wefan ‘Plus’ yn rhoi gwybodaeth i chi am yr ystod eang o yrfaoedd sy’n defnyddio mathemateg – o ymchwil niferus a chynllunio y Gemau Olympaidd i ddylunio gemau cyfrifiadur neu achub bywydau mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae’r adran hon yn rhoi mynediad hawdd i broffiliau gyrfa a chyfweliadau gyrfa manwl, yn ogystal â chyngor gan gyflogwyr a gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i fynd i mewn gyrfa gyda mathemateg. Ewch i http://plus.maths.org/content/Career.

Ysgolion UwchraddGwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg ar gyfer y Genhedlaeth Newydd

Os ydych am i ysbrydoli eich myfyrwyr i astudio pynciau STEM, cofiwch am wefan ryngweithiol newydd https://gradcracker.com. Gall eich disgyblion ddod o hyd i wybodaeth a newyddion am bynciau STEM, sectorau diwydiant, prentisiaethau, colegau, prifysgolion a chyflogwyr blaenllaw. Mae apps iPhone rhad ac am ddim i’w llawrlwytho, mae casgliad fideo (goTV) a gallant gael mynediad i gannoedd o adnoddau ar y we sy’n ymroddedig i STEM.

Ysgolion UwchraddSTEM: Mae Adeiladu Eich Dyfodol

STEM: Mae Adeiladu Eich Dyfodol yn gyfres o ddeunyddiau AM DDIM i fyfyrwyr 14-16 oed o’r Fyddin mewn Addysg. Gallwch gymryd golwg arnynt yma ac maent hefyd yn cynnig i anfon un o'u ymgynghorwyr gyrfaoedd y fyddin  i roi hwb gyda chyflwyniad am y deunyddiau.

Ysgolion UwchraddWISE ar y We

Mae ardal y we newydd ar gyfer WISE wedi cael ei lansio ar y wefan UKRC yr wythnos hon. Mae gan tudalennau newydd WISE fodelau rōl cyffrous, mynediad i rwydweithiau a chylchlythyrau, adnoddau rhyngweithiol ar brentisiaethau, a chyfoeth o wybodaeth ar gyfer merched, athrawon, rhieni – a merched ar bob cam o’i gyrfa mewn STEM. www.theukrc.org/wise.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk