Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cyfle i ennill Hamper M&S

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld eich ysgol neu eich bod wedi cwrdd yn Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog eich cydweithwyr i ymateb. Bob hanner tymor byddwn yn darparu hamper i un athro neu athrawes sydd wedi rhoi adborth.

Diweddariad Clwb STEM

STEM Club logoMae ein cylchlythyr Clybiau STEM yn cynnwys gwybodaeth a syniadau defnyddiol i redeg Clwb STEM yn eich ysgol. Gallwch ei ddarllen ar-lein yn a chael gwybod am yr adnoddau diweddaraf, cystadlaethau a grantiau sydd ar gael i Glybiau STEM mewn ysgolion.

Os ydych yn arweinydd y Clwb STEM neu os hoffech sefydlu Clwb STEM yn eich ysgol gellir cysylltu â ni drwy clybiau-stem@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Gallwn eich ychwanegu at ein rhestr bostio Clybiau STEM.

Nawr fod ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST yn RHAD AC AM DDIM, gallech ystyried cynnal y Gwobrau hyn yn eich clwb. Am fwy o fanylion cysylltwch â crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Chwilio am rywun proffesiynol o fyd STEM i gefnogi eich clwb (er enghraifft, i weithredu fel mentor, i redeg dadl, rhoi sgwrs ryngweithiol)? Yna gofynnwch am Lysgennad STEM i ymweld â’ch clwb yma.

Mae Clwb STEM yn unrhyw sesiwn y tu allan i’r amserlen sy’n rhoi cyfle i archwilio agweddau ar Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu y tu allan i’r gweithgareddau dosbarth sydd yn seiliedig ar gwricwlwm arferol y fyfyrwyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Mae’r Cynllun Gwobr Crest yn awr yn rhad ac am ddim yng Nghymru!

CREST Registration now free in Wales!Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yng Nghymru yn ariannu cost Gwobrau CREST (Darganfod, Efydd, Arian ac Aur) yn llawn ar gyfer ysgolion yng Nghymru. CREST yw cynllun gwobrwyo y DU ar gyfer gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae’n cydnabod llwyddiant, ac yn galluogi myfyrwyr i adeiladu eu sgiliau a dangos cyflawniad personol mewn gwaith prosiect. Mae’n cynnig fframwaith hawdd ei redeg ar gyfer gwella’r cwricwlwm i addysgwyr ac yn cael ei arwain gan fyfyrwyr, sy’n golygu fod pobl ifanc yn cymryd perchnogaeth dros eu prosiectau ac yn dewis i ymgymryd â hwy mewn ardaloedd y maent yn eu mwynhau, neu yn eu hystyried yn berthnasol.

Mae Gwobrau CREST yn cael eu cydnabod gan UCAS a gellir eu defnyddio tuag at yr elfen sgiliau o Wobr Dug Caeredin.

Am fwy o wybodaeth am y Gwobrau CREST a sut i gofrestru, cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth, eich cydlynydd lleol ar gyfer y cynllun Gwobr CREST yng Nghymru, ar crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ffoniwch 02920 344727.

Os ydych yn athro ac yn dymuno bod yn rhan o dreialu ein diwrnodau Darganfod CREST newydd, anfonwch e-bost at crest@britishscienceassociation.org.

nol i'r cychwynHelpu i lunio diwrnodau Darganfod CREST newydd

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn datblygu rhai gweithgareddau Darganfod CREST newydd yn benodol ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn ystod 2015/16. Byddent wir yn gwerthfawrogi eich adborth i’w helpu i greu rhywbeth sy’n ysbrydoli, yn hwyl ac yn ddiwylliannol berthnasol i ysgolion yn y wlad. Os oes gennych bum munud, llenwch yr arolwg hwn: www.surveymonkey.com/s/WTCXVQR erbyn 8 Mehefin.

Canfyddiadau Gwerthusiad – Gweithrediadau STEM Learning a Effeithiau 2011-2015

STEM Learning logoMae NFER (Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg) wedi cynnal ymchwil gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys:

Dyma rai Ganfyddiadau Allweddol y gwerthusiad.

Pobl Ifanc

“Wrth siarad â Llysgenhadon STEM, gweld pa yrfaoedd sydd ganddynt a pha brentisiaethau a gyrfaoedd y gallech eu cymryd agorodd fy niddordeb mewn gyfer mewn gwirionedd. Mae wedi dangos i mi pa mor ddiddorol fyddai dilyn gyrfa STEM. Mae cael y pynciau hyn yn golygu eich bod yn cael gyrfa well.” (Disgybl)

Athrawon

Cyfleoedd STEM i athrawon – dod â’r byd diwydiant i mewn i’r ystafell ddosbarth

STEM opportunitiesDros y 10 mlynedd nesaf, mae’r DU angen dros 87,000 o beirianwyr a thechnegwyr newydd bob blwyddyn …

“Newid y ffordd rydym yn meddwl, newid yffordd yr ydym yn gweithio, newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau … mae bod yn rhan o rywbeth fel ‘na yn eithaf wych.” Leigh Carnes, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Canolfan Technoleg Gweithgynhyrchu

TIPS (Cynllun Partneriaid Diwydiannol Athrawon)

Mae’r cynllun TIPS yn galluogi athrawon dylunio a thechnoleg, gwyddoniaeth, cyfrifiadureg a mathemateg i fynychu lleoliad gyda cyflogwr lleol am bythefnos. Mae TIPS yn cysylltu athrawon gyda chwmnïau er mwyn iddynt allu ehangu eu gwybodaeth am yrfaoedd peirianneg a thechnoleg, ac yna dod â hyn i’r ystafell ddosbarth.

Felly sut allwch chi gymryd rhan yn y cynllun hwn? Gellir cael mwy o wybodaeth yma am sut y gall eich staff fod yn rhan o’r cyfle hwn.

nol i'r cychwynYn gryno…

Adnoddau newydd gan Gymdeithas Fioleg ar gyfer cefnogi gwaith ymarferol Safon Uwch

Mae’r Gymdeithas Fioleg, gyda chefnogaeth y Sefydliad Nuffield, Gwyddoniaeth a Phlanhigion i Ysgolion, Cymdeithas Ecolegol Prydain, Y Gymdeithas Biocemegol, Cyngor Astudiaethau Maes, Y Gymdeithas Ficrobioleg Cyffredinol ac Ymddiriedolaeth Wellcome, wedi llunio dogfen i dynnu sylw at yr adnoddau sydd ar gael i gefnogi gwaith ymarferol Safon Uwch yng Nghymru.

Merched mewn STEM – Gwahoddiad i Ddiwrnod Menywod mewn Peirianneg

NWED logo23 Mehefin, 10am - 3:30pm. Adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd CF10 3WT. Dewch i ymuno gyda Prifysgol Caerdydd am ddiwrnod o gyflwyniadau technegol i ddathlu cyflawniadau a chodi proffil merched mewn peirianneg, a gwneud cysylltiadau newydd.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond mae angen i chi gofrestru ar Eventbrite ddim hwyrach na 11am ar 15 Mehefin 2015.

Diwrnod ymroddedig i godi proffil a dathlu cyflawniadau menywod mewn peirianneg

Pecynnau Adnoddau NWED ar gyfer 2015 ar gael yn awr – noddir gan Airbus, yr IET a’r Academi Beirianneg Frenhinol. Edrychwch ar y wefan NWED am yr holl wybodaeth ddiweddaraf.

Grantiau Cystadleuaeth S VEX Roboteg gyfer timau merched yn unig

National Grid logoMae cystadleuaeth Roboteg VEX eisiau gwella cymhareb y merched i fechgyn. Gyda chymorth prif noddwr y gystadleuaeth yn y DU – Y Grid Cenedlaethol – maent yn gwneud 40 o grantiau tîm Cystadleuaeth VEX ar gael ar gyfer timau marched yn unig. 20 ar gyfer y Gystadleuaeth Roboteg VEX (gan ddefnyddio'r system metel VEX EDR) a 20 ar gyfer yr Her IQ VEX (gan ddefnyddio'r system plastig IQ VEX). Mae'r grantiau, sy'n werth dros £ 500 (IQ) neu dros £ 1,000 (EDR) yn cynnwys popeth sydd ei angen ar y tîm i ddechrau arni.

Ceisiadau ar agor yn awr ac yn cau ar 30 Mehefin.

Outbox incubator: Ceisiadau ar agor!

Mae Stemmettes wedi lansio rhaglen flaenllaw newydd, 'Outbox incubator'. Dros 6 wythnos yn haf 2015 maent yn gwahodd 270 o ferched (45 ar y tro) i fynd i mewn i'r tŷ, gan roi cyllid iddynt a mentora dwys i lansio busnesau arloesol yn y sector STEM. Agorodd ceisiadau yr wythnos hon! Bydd y prosiect gyda cyswllt i wobrau CREST.

nol i'r cychwynCreu cysylltiadau rhwng diwydiant a’r ysgol

Mae disgyblion Blwyddyn 12 yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Powys wedi cael cyfle cyffrous i fynd o amgylch y cyfleusterau yn y Gwasanaethau Pecynnu PCI Fferyllol. PCI yw’r cyflogwr sector preifat mwyaf yng Nghanolbarth Cymru, gyda mwy na 400 o staff wedi’u lleoli yn eu prif safle yn y Gelli Gandryll ar hyn o bryd. Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Pennaeth CA3 Simon Hanks, “Rhoddodd y daith i’r cyfleuster cynhyrchu wedi rhoi mewnwelediad i ddisgyblion o ofynion y diwydiant pecynnu fferyllol”.

Mae Gweld Gwyddoniaeth wedi bod yn gweithio gyda PCI ac Ysgol Uwchradd Gwernyfed i ddatblygu cysylltiadau cryfach rhwng y ddau sefydliad. Yn ystod yr ymweliad roedd nifer o Lysgenhadon STEM wrth law i siarad â myfyrwyr am yr ystod eang o yrfaoedd STEM a chyfleoedd sydd ar gael iddynt yn y PCI.

Her Awyrennau

BCS students at ICATYn ddiweddar cymerodd grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 10 Peirianneg o Ysgol Gyfun y Barri ran mewn Diwrnod Her Awyrennau a gynhaliwyd yn y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT).

BCS students at ICATRoedd y myfyrwyr yn cystadlu mewn nifer o heriau peirianyddol yn erbyn ysgolion eraill o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Roedd y bechgyn wedi mwynhau’r diwrnod yn fawr ac mae rhai yn gobeithio mynychu ICAT i ddatblygu eu hastudiaethau yn y maes cyffrous hwn o beirianneg yn y dyfodol.

nol i'r cychwynCymwys am Oes – Canolbwyntio ar Wyddoniaeth

Lansiwyd Ffocws ar Wyddoniaeth – Cymwys am Oes Llywodraeth Cymru gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ym mis Hydref 2014. Nod yr ymgyrch yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth fel pwnc ac annog pobl ifanc yng Nghymru i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Fel rhan o’r ymgyrch mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu ystod o adnoddau i gefnogi addysgu gwyddoniaeth ac i hyrwyddo gwyddoniaeth fel pwnc a gyrfa.

Mae’r adnoddau newydd a fydd ar gael i ysgolion ym mis Mehefin yn cynnwys Trefnydd Digwyddiadau Tymor yr Haf, infographic Adnoddau am Ddim, a phosteri i dynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth a’r amrywiaeth o yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gwyddoniaeth. Byddwch yn gallu dod o hyd y rhain ac adnoddau eraill megis clipiau fideo ar www.learning.wales.gov.uk/science.

Mae amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i gefnogi gwyddoniaeth yn yr ystafell ddosbarth, gan gynnwys llythrennedd gwyddonol a sgiliau PISA, ar gael ar wefan Dysgu Cymru a Hwb.

Gallwch gadw i fyny gyda’r gweithgareddau, adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau sy’n gysylltiedig â STEM drwy’r rhan Ffocws ar Wyddoniaeth yn e-gylchlythyr wythnosol Dysg Llywodraeth Cymru. Tanysgrifiad am ddim – cofrestrwch yma. Os hoffech gyflwyno erthygl i Dysg Uwchradd neu Cyn-11 anfonwch e-bost at Rebecca.Owen4@Wales.GSI.Gov.UK.

Byddwch hefyd yn cyflwyno rhai arbrofion gwyddonol hwyliog i annog rhieni i ymwneud â gwyddoniaeth gyda eu plant gartref ar ‘mae Addysg yn cychwyn yn y Cartref’ tudalen Facebook.

Peidiwch ag anghofio y gallwch ofyn am gyngor a chymorth gan eich Cynghorwyr Consortia rhanbarthol ar gyfer gwyddoniaeth:

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk