Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynLabordy Gwyddoniaeth Goffer yn dod i Gymru

Gopher Science logoMae ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr cynradd yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, ac eto ychydig iawn sy’n dyheu i fod yn wyddonwyr ac mae eu diddordeb mewn gwyddoniaeth yn aml yn pylu. Bydd Labordy Gwyddonaieth Goffer yn helpu i newid hyn. Mae’r Labordy yn fenter cyfnod pontio newydd yng Nghymru a noddir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Mae 250 o becynnau adnoddau yn cael eu datblygu i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo ac maent yn cynnwys saith gweithgaredd byr i brocio’r meddwl a chynnig gweithgareddau ymarferol cyffrous a thri gweithgaredd dosbarth hwy ar gyfer gwella’r cwricwlwm.

Yn ystod tymhorau’r haf a’r hydref, bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am Labordy Gwyddoniaeth Goffer AM DDIM neu fynychu DPP ar y rhaglen Goffer i ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sydd yn mynychu naill ai Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu DPP hefyd yn cael pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd yr ysgolion uwchradd yn y rhaglen, yn cynnal digwyddiadau Labordy Gwyddoniaeth Goffer trwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle y bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd â’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi pontio.

Bydd y manteision yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn cael eu cyflenwi gydag offer i berfformio arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynYmchwilwyr Seren CREST

CREST LOGORydym yn falch o gyhoeddi fod cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol i gyfieithu detholiad o weithgareddau Ymchwilwyr Seren CREST a byddant ar gael yn fuan ar-lein.

Mae Cynllun Ymchwlwyr Seren ar gael fel cynllun aelodaeth ar-lein newydd nawr. Cost cofrestru yw £40 yn unig gyda ffi adnewyddu blynyddol o £20 sy’n daladwy ar ôl y 12 mis cyntafl.

Aelodaeth CREST Seren rhad ac am ddim yn dod i ben yn Gorffennaf 2014. Peidiwch ag anghofio fod y cynllun CREST Seren ar lein yn dal i gynnig aelodaeth rhad ac ddim i ysgolion sydd wedi prynu pecynnau CREST Seren unrhyw adeg ers 2008.. Y cyfan sydd angen ysgolion hyn ei wneud yw cofrestru ar www.britishscienceassociation.org/creststar/register cofrestr cyn 31 Gorffennaf.

nol i'r cychwynDathliadau Wythnos Wyddoniaeth yn Ysgol Gynradd Crughywel

Planetarium at Crickhowell Primary SchoolBu disgyblion Ysgol Gynradd Crughywel yn mynd i’r afael a gweithgareddau Gwyddoniaeth a Mathemateg i ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Roedd eu hathro, Rob Francis wedi bod yn gweithio gyda Gweld Gwyddoniaeth ac wedi derbyn arian grant gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain i ddarparu disgyblion gydag wythnos brysur o weithgareddau Gwyddoniaeth, Mathemateg a gweithdai planetariwm symudol.

Gary the Clown at Crickhowell Primary SchoolDechreuoddyr wythnos gyda ymweliad gan Gary y Clown. Darparodd Gary a’i fab Scott weithdy Mathemateg llawn hwyl ar gyfer disgyblion yn Bl2 a Bl5, roedd y gweithgareddau yn cynnwys gêm bwrdd tablau domino a tric hud mathemateg.

Yn ystod yr wythnos bu Llysgenhadon STEM Wayne Jones a Mark Smith hefyd yn darparu sgyrsiau rhyngweithiol ar thema y gofod a seryddiaeth i’r holl ddosbarthiadau, a death y neuadd yn Blanetariwm am y diwrnod, diolch i Dark Sky Wales.

Dywedodd Harri Purnell ym Mlwyddyn 6 “Roedd yn ddiddorol ac yn ffordd hwyliog o ddysgu am seryddiaeth, Fe wnes i fwynhau’r sgyrsiau ac roedd y Planetariwm symudol yn anhygoel!”

Ychwanegodd y Pennaeth Jon Wright "Mae ymweliad y Llysgenhadon STEM wedi bod yn agwedd wych o ein Wythnos Wyddoniaeth. “Roedd y gweithdai ar y system solar ac archwilio’r gofod wedi dal dychymyg y plant ac ‘rwyf yn siŵr, fod hyn wedi helpu i ddatblygu eu diddordeb mewn gwyddoniaeth ymhellach. Uchafbwynt y cyfan i’r rhan fwyaf o’r disgyblion, fodd bynnag, oedd gweld y planetariwm symudol, a ddaetha rhyfeddodau awyr y nos i mewn i ein neuadd ysgol; rhywbeth na fydd y disgyblion byth yn anghofio!”

nol i'r cychwynGwyddoniaeth yn y Senedd

Pupils at the Senedd launch of NSEWDangosodd y disgyblion eu gwybodaeth o wyddoniaeth yn lansiad Genedlaethol Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg Wythnos a Labordy Gwyddoniaeth Goffer yng Nghymru.

Roedd y Senedd brysur gyda gwyddonwyr ac arbrofion …ac roedd plant ysgol gynradd yn arddangos ac yn egluro peth o’u gwaith; ‘roedd Gwyddonydd Fictoraidd mwyaf Cymru yno; gweithdai Goffer a Gary y Clown Cerddorol.

AM Eluned Parrott at NSEW launchDywedodd Eluned Parrott AC, oedd yn lansio’r wythnos, wrth y plant “na ddylen nhw byth yn rhoi’r gorau i ofyn pam. Dyma fy hoff ddigwyddiad yn y flwyddyn”, meddai wrth y disgyblion.

Creodd Theatr Na n’Og wers gwyddoniaeth ar gyfer plant, gan y gwyddonydd a’r fforiwr Fictoraidd Alfred Russel Wallace, a ddatblygodd ei ddamcaniaeth ei hun o esblygiad ar yr un pryd â Charles Darwin. Roedd cyfle iddynt i gymryd rhan mewn gweithdy ffiseg a mynd ar daith o adeilad y Senedd.

Pupils at the Senedd launch of NSEWCafodd lansiad Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yng Nghymru a Labordy Gwyddoniaeth Goffer yng Nghymru ei drefnu gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a’r Gymdeithas Bioleg trwy Gweld Gwyddoniaeth. Daeth cymdeithasau a sefydliadau dysgu gyda gweithgareddau i’w cynnig i’r disgyblion, gan gynnwys y Sefydliad Ffiseg Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, Science Made Simple, Prifysgol Caerdydd. Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion a staff o Ysgol St Paul, Ysgol Gynradd Romilly, Ysgol Gynradd y Rhws, Ysgol Gynradd Tregatwg, Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Ysgol Pencae, Ysgol Sant Mihangel ac Ysgol Kings Monkton am wneud y lansiad digwyddiad mor arbennig.

nol i'r cychwynDathlu sgiliau gwyddoniaeth

Ysgol Bro Gwaun science celebrationBu tua 150 o ddisgyblion o Ysgol Bro Gwaun ac ysgolion cynradd sy’n ei bwydo yn cymeryd rhan mewn diwrnod o ddathlu gwyddoniaeth.

Roedd y disgyblion wedi bod yn gweithio ar brosiectau grŵp yn eu hysgolion unigol a ddaethant at eu gilydd yn Ysgol Bro Gwaun i arddangos eu gwaith a rhannu eu profiadau.

Roedd y gwahanol ffyrdd y dewisodd y disgyblion i wneud eu cyflwyniadau – ac egluro’r wyddoniaeth sy’n gysylltiedig – mor amrywiol â’r prosiectau eu hunain. Roedd cyflwyniad fideo, animeiddio, siartiau bar dynol, ffotograffau, cystadlaethau a hyd yn oed rap – gyflawn gyda drymiau.

Roedd y disgyblion wedi edrych ar bynciau megis y ffordd orau o sychu dillad, cylchedau trydanol a’u defnyddiau, electroneg a awtomeiddio, paneli solar ac ynni niwclear.

Roedd y gweithgareddau i gyd yn rhan o brosiect Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd sy’n anelu at gefnogi ymholiad gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd. Trefnwyd y prosiect gan Gweld Gwyddoniaeth, daliwyr cytundeb STEM Learning i Gymru. Gwahoddwyd athrawon o Ysgol Bro Gwaun a’r ysgolion cynradd i fynychu cwrs DPP (datblygiad proffesiynol parhaus) deuddydd gydag athrawon o Ysgol Bro Gwaun ym mis Rhagfyr, a rhoddwyd pecyn cymorth a chefnogaeth Llysgennad STEM i’r prosiect.

Dewisiwyd Ysgol Bro Gwaun i dreialu’r cynllun oherwydd y berthynas agos rhwng yr ysgol uwchradd a’r athrawon cynradd. Bydd gwerthusiadau gan yr athrawon yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu a gwella’r prosiect.

nol i'r cychwynGary y Clown Cerddorol yn ôl yng Nghymru

Gary the ClownGary y Clown Cerddorol Bydd Gary yn teithio o amgylch Cymru yn cynnig gweithdai AM DDIM i ysgolion cynradd, gyda chefnogaeth gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Bydd Gary a’i fab Scott yn ymweld ag ysgolion i ddarparu gweithdai gwyddoniaeth rhyngweithiol yn llawn hwyl. Bydd Gary darparu dau weithdy 2 x 45 munud yr un ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion mewn ystafell ddosbarth.

“Cafodd y plant lawer o hwyl yn chwerthin yn ei driciau anhygoel ac yn mwynhau’r gweithgareddau.” Mr D. Taylor, Pennaeth.

Dyddiadau ac ardaloedd:

Os hoffech chi i Gary i ymweld â’ch ysgol, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gan roi eich manylion cyswllt, enw’r ysgol gyda chôd post, a thri dyddiadau dewisol yn nhrefn blaenoriaeth. Defnyddiwch y teitl ‘Gary y Clown Gweithdai yng Nghymru’ yn yr e-bost. Yna byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk