Saesneg

Gorffennaf 2011

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â beth sydd yn digwydd ym myd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg )? Mae ein cylchlythyr yn cynnig gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd addysgol, gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion, grantiau, cystadleuthau, cynlluniau gwyddoniaeth a llawer mwy…..

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld.gwyddoniaeth.co.uk/index.html

Ysgol Brynrefail yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Llongyfarchiadau i Ysgol Brynrefail am ennill y rownd rhanbarthol yng nghystadleuaeth y Gymdeithas Gemeg Frenhinol “Dadansoddwr Ysgolion” a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Ebrill. Mae'r tîm o dri myfyriwr blwyddyn 12 (Anna Haycock, Ceinwen Hughes a Elin Morgan) yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y rownd derfynol genedlaethol ym Mhrifysgol Reading ar 21 Mehefin (dyma’r ail flwyddyn yn olynol mae'r ysgol wedi cyrraedd y rownd derfynol!) Roeddant yn wynebu sialens ddadansoddi heriol yn cynnwys defnyddio spectrosgopeg NMR / IG ac, er nad oeddent yn gorffen yn y tri uchaf, mae'r myfyrwyr yn cael profiad gwych ac wedi cael cyfle i edrych ar y cyfleusterau ymchwil sydd ar gael mewn prifysgol.

Ffoto: Prifysgol Bangor

Peirianwyr ifanc o chwe ysgol yng Nghaerdydd yn ymchwilio, cynllunio ac adeiladu modelau i ddatrys problemau gwirioneddol yn yr Ysgol Beirianneg

Cynhaliodd y Prifysgol Caerdydd (Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg) Her Beirianneg IET Faraday, gyda thimau o: Ysgolion Uwchradd Llanederyn, Rhymni, Llanrhymni, Llanishen, Cathays a St Martins i gyd yn cymryd rhan.

Roedd y digwyddiad yn Ysgol Beirianneg Caerdydd yn un o 50 o ddiwrnodau peirianneg arbennig Her Faraday a drefnwyd gan IET sy'n cynnwys disgyblion o 300 o ysgolion ar draws y DU.

‘Roedd chwech tîm o chwech disgybl (12-13-oed) yn cael eu herio i adeiladu braich tebyg i’r math a ddefnyddir mewn llawdriniaeth twll clo. Dylai'r fraich allu codi pêl a’i ollwng mewn lle gwahanol. Mae’r dyddiau her yn anelu at annog mwy o bobl ifanc i astudio ac ystyried gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) drwy annog creadigrwydd a sgiliau datrys problemau.

Dywedodd Gareth James, Pennaeth Addysg yr IET, "Mae'r Rhaglen Faraday yn ymwneud â ysbrydoli a denu peirianwyr ifanc y dyfodol. Mae peirianneg yn aml yn ddiwydiant anweledig ymysg pobl ifanc ac mae ganddynt syniadau negyddol ynghylch sut mae peirianwyr yn edrych a'r swyddi y maent yn ei wneud.

Trwy'r dyddiau her hyn, sy’n cael eu cefnogi gan Ymddiriedolaeth Llanw Google, a rhaglen gyfan Faraday, ein nod yw annog mwy o bobl ifanc i astudio pynciau STEM ac ystyried peirianneg fel llwybr gyrfa posibl."

Dywedodd Steve Watts, Ysgol Beirianneg Caerdydd "Roedd y bobl ifanc sy'n mynychu'r diwrnod her yng Nghaerdydd wedi derbyn profiad ymarferol i herio eu canfyddiadau ac yn eu hannog i werthfawrogi peirianneg fel gyrfa gyffrous a gwerth chweil."

Ffotograffau: Michael Hall

Mae cemeg llwyddiant yn 'Gŵyl Cemeg Salters mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Ysgol Uwchradd Tywyn winning teamProfodd disgyblion Ysgol Uwchradd Tywyn: Catherine Parry, Rose Cook, Jessica Morean a Robin Church (llun ar y chwith) yn profi fod yr elfennau cemegol ganddynt wedi llwyddiant eleni yng Ngwyl Gemeg Salters, a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Eleni gwelwyd 44 o fyfyrwyr o 11 o ysgolion yng Ngorllewin a Chanolbarth Cymru yn ymgymryd a dwy her ymarferol, y Her Salters ' "Mae Llofruddiaeth wedi bod!", lle cawsant gyfle i ddefnyddio eu sgiliau dadansoddol, a'r Her y Brifysgol "Cool it!", lle roedd gofyn iddynt ymchwilio i wahanol adweithiau cemegol.

Welshpool High SchoolDaeth timau o Ysgol Uwchradd Tywyn yn fuddugol yn y ddwy her. Yn ail yn y Her Salters oedd Ysgol Uwchradd Y Trallwng, Sarah Price, Beata Malendowicz, Christian Ball a Tomos R Jones (llun ar y dde), gydag drydydd wobr yn mynd i Olly Hughes, Gareth Davies, Sarah Jones a Megan Morris o Ysgol Uwchradd Llanfyllin.

Yn ail yn Her y Brifysgol oedd Megan Jones, Angharad Owen, Emily Carr a Tommy James o Ysgol Uwchradd Tregaron (llun ar y chwith), gyda trydydd wobr yn mynd i'r tîm o Ysgol Uwchradd Y Trallwng.

‘Roedd y digwyddiad eleni hefyd yn cynnwys sgwrs gan Dr Dayna Mason oedd yn cynyrchioli Cymdeithas Gemeg Frenhinol Cymru y Cemeg Cymru.

Mae 'Gwyliau Cemeg Salters yn fenter gan Sefydliad Salters, sydd â'r nod o hybu y gwerthfawrogiad o gemeg a’r gwyddorau cysylltiedig ymhlith yr ifanc. Mae’r Wyl ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cael ei threfnu gan y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol a cynhaliwyd y digwyddiad yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. Roedd yn un o gyfres o 53 Gwyliau a gynhaliwyd mewn Prifysgolion ledled y DU a Gweriniaeth Iwerddon rhwng Mawrth a Mehefin 2011.

Gwyddoniaeth Chwaraeon, cyfuniad sy’n ennill!

Yn ystod mis Mawrth trefnodd Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban gyfres o naw o weithdai dros ddau ddiwrnod ar gyfer ysgolion uwchradd lleol. Mae'r gweithdai, a gynhaliwyd yn Stadiwm Cwmbran, yn cael eu hariannu drwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Cymru.

Beth oedd pwrpas y gweithdai? I ysbrydoli pobl ifanc i edrych ar y berthynas rhwng gwyddoniaeth a chwaraeon. Roedd y gweithdai yn cael eu ffilmio a chreuwyd DVD a ddosbarthwyd i ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Bu disgyblion chweched dosbarth Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban yn arddangos y prosiect yn y digwyddiad “Gwyddoniaeth yn y Cynulliad” ym mis Mai. Yn ei seithfed blwyddyn mae “Gwyddoniaeth ac mae'r Cynulliad” wedi ymsefydlu fel fforwm blynyddol o bwys, ac yn rhoi cyfle gwych i Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol gwrdd â gwyddonwyr o bob cwr o Gymru a thrafod materion gwyddonol amserol.

Mae'r prosiect yn archwilio pam mae chwaraeon yn gyfrwng cyffrous sy'n dal diddordeb pobl ifanc. Mae'r cyflwyniad i'r DVD yn dangos maint y diddordeb mewn chwaraeon o'i gymharu â gwyddoniaeth, a sut y maent yn barod i gymryd rhan mewn chwaraeon, hyd yn oed os nad ydynt yn dda ynddo! Nid felly mewn gwyddoniaeth! Yna maent yn ymchwilio sut y gellir creu diddordeb mewn gwyddoniaeth a chwaraeon a’r - cysylltiadau cryf sydd rhyngddynt. Mae'r gwyddoniaeth yno o hyd- o fesur cyflymder sbrintiwr i ganfed rhan o eiliad, dylunio y beic rasio gorau posibl i ennill yn y Tour de France, neu wella eich golff ar gyfer Cwpan Ryder yn y dyfodol. Mae’n ffaith y bydd y gwyddoniaeth mewn dyluniad pâr o esgidiau yn cyfrannu at athletwr yn torri record y byd mewn sbrint 100m. Gall gwyddoniaeth helpu y corff i gyrraedd ei berfformiad brig gan ddefnyddio deiet a baratowyd yn ofalus a threfniadau hyfforddiant. Gall gwyddoniaeth ei gwneud yn haws i'ch hyfforddwr werthuso arwyddocâd rhaglen hyfforddi a gall ei gwneud yn bosibl i berson anabl i gymryd rhan yn eu hoff chwaraeon cystadleuol. All gwyddoniaeth eich gwneud yn athletwr gwell neu ydy defnyddio gwyddoniaeth yn dwyll? Gwyliwch y DVD cyn gwneud eich meddwl i fyny- mae'n alwad anodd!

Gwyddoniaeth yn GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd 2011 Abertawe

Nid canu a dawnsio yw popeth yn yr Eisteddfod! Roedd y GwyddonLe unwaith eto pabell poblogaidd iawn yn Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd eleni yn Felindre, Abertawe yn ystod y gwyliau hanner tymor mis Mai.

Yn ystod yr wythnos croesawyd dros 13,000 o ymwelwyr i GwyddonLe a noddwyd gan Brifysgol Abertawe gyda chefnogaeth gan nifer o gwmnïau a sefydliadau eraill, gan gynnwys Tata, Zeiss a Chymdeithas Cyffredinol Microbioleg.

Drwy gydol yr wythnos bu GwyddonLe yn ferw o weithgaredd gydag arddangosfeydd, gweithdai rhyngweithiol a chystadlaethau yn amrywio o Gapiau Rhew yr Ynys Las a newid yn yr hinsawdd, at ddeunyddiau “smart” a model i faint o’r Bloodhound SSC, sy’n gobeithio cyrraedd cyflymder o 1000mya mewn ymgais i dorri'r record cyflymder yn Ne Affrica yn 2012.

Gwyddonwyr Fforensig Ifanc o Ysgol Gyfun Abertyleri Mae angen datrys 'Dirgelwch y Llofruddiaeth!'

Bu disgyblion ym mlynyddoedd 7-9 yn cymryd rhan mewn Cystadleuaeth Gwyddoniaeth Fforensig ym mis Ebrill, lle roedd yn rhaid iddynt ddatrys 'llofruddiaeth' drwy ddadansoddi samplau a gymerwyd gan y dioddefwr a phum drwgdybiwr. Roedd y disgyblion wedi defnyddio technegau gwyddonol cymhleth i ddarganfod cyfansoddiad cemegol yr holl samplau, cyn penderfynu pwy allai fod wedi lladd.

Cynhaliwyd tri rownd gyda'r tîm buddugol o bob un, yn ogystal â'r ail yn cael mynd i Labordy DNA yn Ysgol Nantyglo i gymryd rhan mewn Pencampwriaeth Gwyddoniaeth

Trodd pawb allan i fod yn allan i fod yn Ymchwilwyr Fforensig arbennig ac roeddant yn gredyd i'w hunain a'r ysgol. Mae'r holl ddisgyblion wedi derbyn tystysgrifau a gwobrau am gymryd rhan. Derbyniodd y disgyblion Wobr CREST (Tystysgrif Efydd Gwyddoniaeth).

Llongyfarchiadau i Ellis Evans, Corey Mahoney, Craig Hughes a Sophie Morgan ym mlwyddyn 9, yr enillwyr (llun ar y dde).

Llongyfarchiadau i Chloe Fitzjohn, Leah Fry, Leah Slimmon a Rebecca Hucker a ddaeth yn ail agos iawn mewn 'datglwm' yn y rownd derfynol (llun ar y chwith).

Da iawn! Cymerodd 68 o ddisgyblion ran yn y ddwy her.

Mrs L. Lock, Adran Wyddoniaeth

Llwyddiant yn yr Her Go4SET

Heriwyd timau o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Ysgol Botwnnog ac Ysgol Tre-gŵyr i ymchwilo, dylunio ac adeiladu prototeip sy'n lleihau ôl-troed carbon yn eu hysgol.

Roedd y timau eu cael eu hasesu ar eu gallu i weithio mewn tîm ac yn eu cynnyrch o ran cynaliadwyedd amgylcheddol a photensial masnachol. Yr her yw annog pobl ifanc i astudio ac ystyried gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Tîm o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman enillodd y wobr am y Cynnyrch gyda’r potensial masnachol gorau gyda'i cynllun i leihau y defnydd o ynni o bell gan ddefnyddio app Derbyniodd (llun uchod). Ysgol Tre-gŵyr “Tîm Diferion Amgylchedd”, y wobr am yr ‘Effaith mwyaf cadarnhaol ar gynaliadwyedd a materion amgylcheddol’ gyda'i cynllun oedd yn trosi egni cinetig o lif dŵr gwastraff yn drydan. Tim Vert (lun ar y chwith) o Ysgol Gyfun Tre-gŵyr ennillodd y wobr am y gwaith tîm, a dyfarnwyd Ysgol Botwnnog yn fuddigol yn y wobr Datrusiad Peirianyddol Cymhwysol Gorau.

Dywedodd Huw Hall Williams o'r Cynllun Peirianneg Addysg Cymru "Nod Go4SET yw i ysgogi diddordeb pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy ddarparu profiadau real yn ymwneud a thema amgylcheddol".

Cofio Marconi

Mae'r Gyfadran Wyddoniaeth o Ysgol St Cyress ym Mro Morgannwg wedi dathlu digwyddiad hanesyddol lleol yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg eleni gyda chymorth Cymdeithas Radio Amatwr Barri (BARS). Roedd hyn yn cyd-fynd gyda' thema WGGPh sef cyfathrebu gan fod y digwyddiad yn dathlu y darllediad radio cyntaf yn y byd ar draws y dŵr a wnaed gan Marconi rhwng Ynys Echni ym Môr Hafren a Phwynt Lavernock ym Mhenarth yn 1897. Bu aelodau o BARS rhedeg diwrnod o weithgareddau ymarferol ar gyfer disgyblion o’r ddau safle sef Penarth a Dinas Powys ac ysgolion cynradd Cogan a Murch oedd yn dangos y datblygiadau mewn technoleg radio.

Hefyd yn ystod yr wythnos, cafodd y disgyblion gyfle i ail-greu y darllediad cyntaf drwy siarad gyda’i gilydd ar draws y tonnau awyr rhwng y ddau safle. Maent wedi cael cyfle i weithredu offer arbenigol ac mae cyswllt lloeren wedi ei sefydlu a fyddai'n caniatáu i'r disgyblion i gyfathrebu â phobl yn Rwsia a gwledydd eraill yn Ewrop, yr Unol Daleithiau, ac Awstralia.

Cofrestrwyd arwyddion galw radio unigryw ar gyfer y ddau safle ar gyfer y digwyddiad. Mae disgyblion yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio cerdyn post sy’n arddangos rhain gan ei fod yn arferol i weithredwyr radio anfon cardiau hyn wrth i gysylltiadau radio domestig a rhyngwladol yn cael eu creu.

Gwobrwywyd y Gyfadran Wyddoniaeth a Chymdeithas Radio Amatur Barri am eu digwyddiad cyfathrebu arloesol a daethant yn ail yn y WGGPh 'Digwyddiad Peirianneg Gorau' yn dilyn ymweliad gan feiriand WGGPh yn ystod yr wythnos. Da iawn!

Ysgol Brynrefail yn croesawu gwyddonwyr yn ôl

Dychwelodd dau wyddonydd llwyddiannus, y ddau gyn-fyfyrwyr i Ysgol Brynrefail ger Llanberis ar ddiwedd mis Mehefin. Mae’r gwyddonwyr, Dr Rheinallt Parri, gwyddonydd ym maes niwroleg ym Mhrifysgol Aston sydd ynymchwilio i glefyd Alzheimer, a Dr Dewi Lewis fferyllydd cyfrifiadurol yng Ngholeg Prifysgol Llundain.yn ail-ymweld â'r ysgol fel rhan o raglen Straeon Bob Lliw ar gyfer BBC Radio Cymru.
Cafodd Dr Dewi Lewis gyfle i gwrdd a blwyddyn 9 yn yr ysgol wrth iddo arwain gweithdy 'ymarferol ar briodweddau carbon deuocsid, a'i effaith ar gyfansoddiad yr atmosffer. Yn ogystal, rhoddodd Dr Rheinallt Parri gyflwyniad byr am ei waith i ymchwil i glefyd Alzheimer.

Edrych am nawdd?

Arian ar gyfer Prosiectau TG (DU)

Mae cyllid ar gael i sefydliadau gyda Technoleg Gwybodaeth arloesol i brosiectau a all wneud gwahaniaeth cadarnhaol i grwpiau dan anfantais ac yn agored i niwed yn y DU, gwledydd sy'n datblygu ac o gwmpas y byd. Mae'r arian ar gael drwy'r Ymddiriedolaeth Nominet. I wneud cais mae angen llenwi holiadur cymhwyster cyflawn ar-lein. Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw 09:00 ar 14 Medi 2011. www.nominettrust.org.uk

Grantiau ar gyfer Dysgu Ffiseg (DU)

Mae ysgolion a cholegau yn y DU sy'n dymuno hyrwyddo ffiseg yn gallu gwneud cais am grant o hyd at £ 500 drwy Sefydliad Ffiseg. Yn benodol, mae'r Sefydliad yn awyddus i gefnogi prosiectau sy'n gysylltiedig â ffiseg seryddiaeth, y gofod a gronynnau. www.iop.org/about/grants/school/page_38824.html

Grantiau ar gyfer Pyllau Bywyd Gwyllt Cyfeillgar mewn Ysgolion (DU)

Mae Cymdeithas Brydeinig “Dragon Fly”wedi cyhoeddi ail-lansiad Cronfa Goffa Peter Miller. Mae'r gronfa yn cefnogi creu pyllau cyfeillgar i fywyd gwyllt ar dir yr ysgol neu o fewn yr ardal gyfagos at ddefnydd grwpiau.

Byddai'r grant o hyd at £250 yn cyfrannu tuag at y gost o brynu cyfarpar angenrheidiol ar gyfer adeiladu pwll a / neu tuag at gost y deunyddiau a ddefnyddiwyd yn ystod y prosiect pwll. www.british-dragonflies.org.uk/content/grants

Ymddiriedolaeth Ford Prydain (Cymru a Lloegr)

Mae'r Ymddiriedolaeth Ford Prydain yn darparu grantiau ar gyfer hyrwyddo addysg. Mae grantiau bach ar gyfer symiau hyd at £250 a grantiau mawr ar gyfer symiau dros £ 50 ac fel arfer hyd at uchafswm o £3,000. Yn y gorffennol, mae'r prosiectau canlynol wedi derbyn arian: cyfarpar ar gyfer campfa cymunedol i greu mwy o annibyniaeth ar gyfer plant ac oedlolion dan anfantais Plant y Cymoedd yng Nghwm Rhondda. De Cymru. Y dyddiad cau ar gyfer y rhaglen grantiau bach a grantiau mawr yw 1 Medi 2011. www.ford.co.uk/AboutFord/CorporateSocialResponsibility/FordBritainTrust

Wellcome Trust – Gwobrau Pobl (DU)

Gwobrau o hyd at £ 30,000 ar gael o gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome “Gwobrau Pobl” ar gyfer prosiectau sy'n annog trafodaeth a dealltwriaeth o wyddoniaeth fiofeddygolo o fewn y cyhoedd. Y dyddiad cau ceisiadau nesaf yw 29 Gorffennaf 2011. www.wellcome.ac.uk

Sefydliad Grantiau Cymunedol yr Hilton(DU)

Mae sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc yn cael cyfle i wneud cais am grantiau drwy'r Sefydliad Hilton. Gall sefydliadau fel elusennau a sefydliadau dielw mewn un o ardaloedd ffocws y Sefydliad. wneud cais am grantiau sy'n amrywio o £100 hyd at £30,000 y flwyddyn am hyd at 2 flynedd Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw y 2 Awst, 2011. www.hilton-foundation.org.uk/application.htm

Gwyrdd Cronfa ”EDF Energy”

Mae Cronfa Gwyrdd “EDF Energy” yn awr yn agored i geisiadau gan y gymuned, sefydliadau elusennol a di-elw, a sefydliadau addysgol ar draws y DU. Mae'r Gronfa yn cynnig grantiau o hyd at £30,000 i helpu i dalu am gost technoleg egni adnewyddadwy y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu egni adnewyddadwy gwyrdd o'r haul, gwynt, ffynonellau dŵr, pren ac eraill. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Awst 2011. www.edfenergy.com

Arian ar gyfer Prosiectau Ysgol Gwyddoniaeth (DU)

Mae'r Gymdeithas Frenhinol wedi cyhoeddi y bydd y cylch nesaf o Grantiau Partneriaeth ar agor ar gyfer ceisiadau ar y 5 mis Medi 2011. Trwy’r cynllun mae grantiau o rhwng £250 a £3,000 ar gael i gefnogi athrawon, gwyddonwyr a pheirianwyr i helpu i ddatblygu prosiectau gwyddoniaeth. Y nod yw gwneud yr addysg gwyddoniaeth yn fwy diddorol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae'r Cynllun Grantiau Partneriaeth yn galluogi athrawon i gynyddu eu gwybodaeth gwyddonol a rhoi cyfle i wyddonwyr a pheirianwyr i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Tachwedd 2011. http://royalsociety.org/Partnership/

Ymddiriedolaeth Ernest Cook (UK)

Gall elusennau cofrestredig, ysgolion sy'n dymuno annog diddordeb pobl ifanc naill ai yng nghefn gwlad a'r amgylchedd,y celfyddydau neu anelu i godi lefelau llythrennedd a rhifedd wneud cais am gyllid i Ymddiriedolaeth Ernest Cook (ECT). Mae’r ymddiriedolwyr yn cyfarfod sawl gwaith y flwyddyn i ystyried ceisiadau. www.ernestcooktrust.org.uk/grants/index.html

Gwobrau am Bontio y Rhaniad Digidol Rhwng Cenedlaethau (DU)

Mae BT wedi cyhoeddi y bydd yr ail rownd eu Gwobrau “BT Rangers” ar gyfer ysgolion ac unigolion yn awr ar agor ar gyfer ceisiadau. Trwy gyfrwng y gwobrau, mae BT yn chwilio am athrawon ymroddedig yn ogystal ag ysgolion sy'n gwneud ymdrechion arbennig i helpu i bontio'r bwlch digidol rhwng y cenedlaethau yn eu cymunedau.

Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno erbyn 5pm ar 24 Hydref 2011. www.btplc.com

Gwobrau Uchelgais AXA

Mae Gwobrau Uchelgais AXA yn anelu i chwilio am a chefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed dawnus a’i helpu i gyflawni eu huchelgais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Hydref 2011. www.ambitionaxaawards.com/

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk