English

Tîm Gweld Gwyddoniaeth

Mae y cyfarwyddwr, Cerian Angharad yn athrawes Wyddoniaeth brofiadol gyda sawl blwyddyn o brofiad mewn addysg wyddoniaeth ffurfiol ac anffurfiol. Mae proffiliau o ymgynghorwyr eraill sydd yn gweithio i gweld Gwyddoniaeth hefyd ar gael.

Mae cryfder Gweld Gwyddoniaeth yn y  bartneriaeth o staff canolig y cwmni a’r ymgynghorwyr sydd gyda sawl blwyddyn o brofiad ym myd addysg ac mewn darparu gweithgareddau cyfoethogi. Yn ychwanegol mae y rhwydwaith addysg yng Nghymru yn ymwybodol o gynnyrch a gwasanaethau y cwmni.

Y Tîm Rheoli

Cerian Angharad BSc CSciTeach

Cerian AngharadMae Cerian Angharad cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk wedi bod yn athrawes Gwyddoniaeth ers 1993. Mae ei phrofiad yn yr ystafell ddosbarth yn cynnwys 12 mlynedd fel Pennaeth Ffiseg mewn ysgol gyfrwng Gymraeg yn Ne Cymru.

Gradd gyntaf Cerian oedd Ffieg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs CPE yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Morgannwg cyn dilyn cwrs TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae ganddi brofiad o drefnu cynadleddau athrawon llwyddianus yng Nghymru ar gyfer ar ran y Sefydliad Ffiseg ynghŷd â chyflwyno gweithdai ymarferol a digwyddiadau ar draws ledled Cymru a thu hwnt. Mae wedi bod ynghlwm ag ASE Cymru ers sawl blwyddyn ac yn Swyddog Maes ers 2004 gan drefnu amrywiaeth eang o weithgareddau i athrawon.

Mae gan Cerian brofiad o ysgrifennu defnyddiau addysgiadol ac yn ystod 2009-2010 mae wedi gweithredu fel athro ymgynghorol i’r Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain ynghŷd â Ymgynghorydd Rhanbarthol i STEM Learning.

Mae wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau TAR ar draws Cymru a’r De Orllewin gan ddarparu gweithdai ymarferol a chefnogaeth i athrawon.

Tîm Cymorth

 • Sian Ashton sian.ashton@gweld-gwyddoniaeth.co.uk mae Sian yn gyfrifol am weinyddu a hyrwyddo Rhaglen Llysgenhadon STEM Gweld Gwyddoniaeth. Ei chymhelliad ar gyfer y rôl hon yw tystiolaeth uniongyrchol o’r canlyniadau trawsnewidiol sydd i’w cael mewn ymgysylltiad STEM llwyddiannus gyda phobl ifanc, an fod ganddi brofiad o ddau yrfa STEM broffesiynol a’r byd cyfathrebu gwyddonol. Cyflogwyd Sian ym myd fferylliaeth diwydiannol rhyngwladol am 20 mlynedd. Symudodd o’r rheng flaen o ymchwil gweithgynhyrchu cynhyrchion yn Amersham International i weithio mewn canolfan wyddoniaeth flaenllaw fel Cyflwynydd Hyfforddwr Gwerthuswr ysgolion a rhaglenni cyhoeddus. Cafodd brofiad o oruchwylio hyfforddiant a chyflwyno rhaglenni sy’n amrywio o raglenni ysgolion Cyfnod Sylfaen i weithdai ymarferol yn y labordy ar Lefel Uwch. Hi oedd y cydlynydd y Cynllun Bwrsari Gwyddoniaeth Nuffield Foundation yng Nghymru, digwyddiadau Allgymorth Cymunedol, sesiynau hyfforddi DPP i athrawon, a rheoli ansawdd cychwyn a gwelliant parhaus o cymwyseddau staff a chynnwys rhaglen gynlluniedig.
 • Llinos Misra llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk ymunodd Llinos â’r tȋm yn eu swyddfa yng Nghaerdydd yn Ionawr 2017. Hi sydd yn rheoli Gwobrau CREST ar draws Cymru. Mae gan Llinos gefndir amrywiol gan ei bod wedi gweithio yn y diwydiant gemegol, mewn ysgolion ac fel cyfathrebwr gwyddoniaeth. Graddiodd yn 1990 mewn Peirianneg Gemegol a gweithiodd fel peiriannydd am 5 mlynedd cyn ennill PGCE mewn mathemateg uwchradd. Wedi hynny, gweithiodd ar draws y sector addysg gan gynnwys mewn ysgolion uwchradd a chynradd yn ogystal â dysgu Sgiliau Sylfaenol i oedolion. Yn fwyaf diweddar, treuliodd Llinos 8 mlynedd yn gweithio mewn canolfan wyddonol flaenllaw lle bu ynghlwm â darparu ystod eang o raglenni addysgiadol i gynulleidfaoedd ysgolion a chyhoeddus o bob oed. Dros y 3 mlynedd diwethaf bu’n helpu i ddatblygu sioeau a gweithdai newydd, hyfforddi eraill i gyflwyno’r rhain a bu’n cyfathrebu’n aml gydag athrawon ar sut i’w cysylltu gyda gweithgareddau dosbarth.

 • Paula Gibbons paula.gibbons@gweld-gwyddoniaeth.co.uk mae Paula wedi bod yn gweithio yn Gweld Gwyddoniaeth ers 2011 fel cynorthwy-ydd ysgrifenyddol a rhan o’r Tîm Rhanbarthol STEM Learning. Mae ganddi brofiad eang o waith ysgrifenyddol a gweinyddol mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Tîm Rhanbarthol

Yn ogystal a thîm rheoli mae tîm o ymgynghorwyr rhanbarthol ar draws Cymru sydd yn athrawon profiadol gyda gwybodaeth eang am eu ardal leol ac maent ar gael i ddarparu cefnogaeth sydd ei angen yn lleol ac yn rhanbarthol.

 • Rhiannon Bill rhiannon.bill@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Yn wreiddiol o Gaerdydd, graddiodd Rhiannon Bill mewn Mathemateg o Goleg Merton, Prifysgol Rhydychen. Mae ganddi bymtheg mlynedd o brofiad fel Pennaeth Mathemateg, yn y sector Gymraeg a’r Saesneg. Mae’n gerddor brwd, gan feddu ar ddiplomâu perfformio ar yr obo a’r piano yn ogystal â gradd Meistr mewn Theori Cerddoriaeth a Dadansoddi. Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth mae Rhiannon wedi cyflawni DPP a gweithio fel athrawes ymgynghorol yn ardal Caerdydd, yn ogystal ag arholi TGAU Mathemateg ar gyfer CBAC.
 • Elaine Evans elaine.evans@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae Elaine Evans gyda dros 30 mlynedd o brofiad o addysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd a roedd yn Bennaeth Gwyddoniaeth mewn ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg cyn ymuno Gweld Gwyddoniaeth fel Cefnogwr STEM yn darparu cymorth a chyngor i ysgolion. Mae ganddi brofiad gwerthfawr o redeg Clybiau STEM a darparu gweithgareddau cyfoethog a gwella.
 • Heather Hall heather.hall@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae Heather gyda gradd mewn Bioleg Ddynol a dechreuodd ei gyrfa gwyddonol yn y 1980au cynnar fel cytogenetydd yn Ysbyty St James yn Leeds. Yn dilyn cyfnod fel technegydd labordy ysgol, dechreuodd addysgu gwyddoniaeth mewn ysgol 2000 + disgybl yng Ngorllewin Cumbria. Yn ddiweddarach, secondiwyd Heather i Barc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd i gydlynu Prosiect Adnoddau Amgylcheddol TGAU, a threuliodd Heather y ddwy flynedd nesaf yn ymchwilio ac ysgrifennu adnoddau a chanllawiau ar gyfer athrawon yn seiliedig ar gyfleoedd sydd ar gael yn y Parc Cenedlaethol.
  Yn dilyn cyflwyno’r Cwricwlwm Cenedlaethol, bu’n gweithio fel Swyddog Maes ar gyfer Gwyddoniaeth i Gyngor Cwricwlwm Cymru – oedd newydd ei ffurfio,yn cydlynu grwpiau o athrawon cynradd ac uwchradd ledled Cymru ac yn cynhyrchu adnoddau newydd ar gyfer y cwricwlwm gwyddoniaeth.
  Yn 1992 dychwelodd Heather i’r ystafell ddosbarth, gan weithio am yr 18 mlynedd nesaf mewn ysgolion uwchradd yng Ngwynedd. Yn ystod yr amser mae hi’n mynd ati i chwilio am gyllid i gyfoethogi profiadau’r disgyblion mewn gwyddoniaeth, yn enwedig mewn perthynas â gwaith maes. Mae’r rhain yn cynnwys Grant Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol i alluogi disgyblion i weithio ochr yn ochr â Biolegydd Môr ar ffactorau biolegol a ffisegol yn yr Afon Dyfi, ac yn ddiweddarach grant ADCDF i ymchwilio i ddyfodol cynaliadwy posibl ar gyfer yr ardal o gwmpas yr aber.
  Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, Heather yn aelod gweithgar o’r ASE, ac yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol ASE Cymru ers ei sefydlu yn 2001.
 • Helen Hughes helen.hughes@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae Helen yn hyfforddwr ac ymgynghorydd y cyfryngau a chyfathrebu. Yn ddiweddar, bu’n gweithio fel rheolwr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus mewn elusen addysg gwyddoniaeth blaenllaw, ac mae wedi ysgrifennu’n helaeth am ymgysylltu gwyddoniaeth.
  Bu Helen yn gweithio fel newyddiadurwr, gwneuthurwr rhaglenni, a rheolwr yn y BBC am fwy nag ugain mlynedd, ym myd newyddion, addysg ac adrannau eraill. Mae ganddi brofiad o drefnu cynadleddau ar gyfer athrawon ac eraill sy’n ymwneud â strategaeth addysg, ac mae wedi arwain gwaith arloesol gan roi cyfle i gymunedau greu rhaglenni teledu a radio eu hunain.
 • Keith Jones keith.jones@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae Keith Jones wedi bod yn dysgu ers 1979 ac mae newydd gymryd ymddeoliad cynnar ar ôl treulio dros 30 mlynedd yn yr ystafell ddosbarth yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Dinas Brân, Llangollen. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi bod yn Bennaeth Ffiseg, Pennaeth Gwyddoniaeth, Pennaeth y Chweched Dosbarth a gweithredu fel Dirprwy Bennaeth.
  Mae ei radd gyntaf mewn Ffiseg o Brifysgol Birmingham a chwblhaodd ei gwrs TAR yng Ngholeg Addysg Madeley.
  Mae Keith wedi arholi lefel ‘A’ a TGAU Ffiseg gyda CBAC am nifer o flynyddoedd ac mae wedi bod yn Arweinydd Tîm Cymedroli CBAC TGAU Gwyddoniaeth a Thîm Gwaith Cwrs. Mae wedi gweithio'n ddiweddar gyda myfyrwyr TAR ac athrawon Ysgol Gynradd ac mae wedi cyflawni DPP ar gyfer CBAC. Mae aelod gweithgar ‘r ASE a’r IoP, ac yn ei amser rhydd mae Keith yn dal i chwarae rygbi, er yn araf, yn ogystal â bod yn gyfranwr brwd i weithgareddau awyr agored.
 • Liz Terry liz.terry@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Mae Liz Terry liz.terry@gweld-gwyddoniaeth.co.uk wedi bod yn gweithio'n broffesiynol mewn addysg wyddoniaeth ffurfiol ac anffurfiol ers 1977. Mae ei phrofiad yn cynnwys 16 mlynedd yn gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach a Sefydliadau Addysg Uwch, a 14 mlynedd yn gweithio mewn cyfathrebu gwyddoniaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus fel Rheolwr Addysg Ysgolion a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cynulleidfa mewn canolfan wyddoniaeth flaenllaw.
  Mae Liz wedi gweithio gyda sefydliadau megis Sefydliad Nuffield, Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, STEMNET, Gyrfa Cymru, Ymddiriedolaeth Wellcome, y Ganolfan Ddysgu Wyddoniaeth Genedlaethol a'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar ystod eang o brosiectau.
  Mae ganddi brofiad o hyfforddi cyflwynwyr gwyddoniaeth ac roedd yn diwtor ar y Cwrs MSc Gwyddoniaeth Cyfathrebu a gynhaliwyd ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd a Techniquest. Yn ogystal cyd-drefnodd a chydweithiodd ar gynhadledd yn Sao Paulo, Brasil ar Reoli Canolfannau Gwyddoniaeth.
 • Heidi Purnell heidi.purnell@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – mae Heidi yn athrawes ysgol gynradd gymwysedig ac wedi gweithio ym myd addysg ers 17 mlynedd. Mae hi wedi gweithio mewn canolfan wyddoniaeth adnabyddus fel rheolwr, cyflwynydd, hyfforddwr ac wedi ennill profiad o marchnata. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n gweithio gyda nifer o sefydliadau partner i helpu i hyrwyddo STEM, y gweithdai a ddarperir a chyflwyniadau i ysgolion, colegau a chynulleidfaoedd cyhoeddus. Mae Heidi wedi bod yn gweithio gyda thimau rhanbarthol STEM Learning am y pedair mlynedd diwethaf, ac mae wedi bod yn ymwneud â hyrwyddo STEM i ysgolion, colegau a busnesau ledled y DU. Yn ddiweddar mae hi wedi bod yn ymwneud â chodi arian, gweithio gyda gwirfoddolwyr a rheoli prosiect i helpu i wella’r amgylchedd leol.
 • Mae gan Sarah Stretton sarah.stretton@gweld-gwyddoniaeth.co.uk dros 32 mlynedd o brofiad gweithio mewn addysg wyddonol, addysg a chynghori ac hyn o bryd mae yn darlithio yn rhan amser mewn addysg gychwynnol athrawon. Gyda gradd mewn Cemeg bu yn athrawes gwyddoniaeth ac yna yn Bennaeth Adran Gwyddoniaeth am 10 mlynedd cyn dod yn Ymgynghorydd Gwyddoniaeth yn Abertawe yn gweithio ar lefelau cynradd ac uwchradd igefnogi a hyrwyddo Gwyddoniaeth. Mae Sarah wedi cymryd rhan weithredol mewn gwella safonau mewn Gwyddoniaeth​ ac wedi gweithio fel arholwr TGAU a cymedrolwr gwaith cwrs ac mae’n Arolygydd Ychwanegol Estyn. Mae Sarah wedi chwarae rhan ganolog yn y Gymdeithas Addysg Gwyddoniaeth, ASE ar bob lefel. Yn genedlaethol bu hi’n arwain y Pwyllgor Uwchradd 1997-2002, yn aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Cynradd ac mae hefyd wedi gwasanaethu fel Aelod o’r Cyngor. Yn lleol Mae Sarah wedi bod yn ymwneud yn gyson gyda’r sefydliad a chynig cymorth ar gyfer cyfarfodydd athrawon lleol.
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk