English

Gwasanaethau a chynnyrch Gweld Gwyddoniaeth

Datblygu a prosiectau addysg a hyrwyddo cyhoeddus

Rydym yn arbenigo mewn datblygu prosiectau addysg a phrosiectau cyhoeddus a rhaglenni mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Rydym yn gweithio yn agos iawn gyda’r rhwydwaith wyddonol o fewn Cymru fel y gallwn ddarparu y cymorth â’r gefnogaeth sydd ei angen ar ysgolion yng Nghymru. Mae gennym yr hyder i gyrraedd bob dysgwr a chynnig cefnogaeth i addysgwyr ar bob lefel yn genedlaethol ac yn lleol. Rydym yn darparu ystod eang o raglenni ar gyfer pobl ifanc o bob oed er mwyn rhoi profiadau cynhyrfus a iddynt o fewn pynciau STEM ac eu hysgogi i ystyried gyrfaoedd yn y meysydd hyn.

Gweithio mewn partneriaeth

Rydym yn anelu i gydweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau ar draws Cymru a’r DU er mwyn galluogi ni i hyrwyddo gweithgareddau arloesol yn hytrach na dyblygu gwaith sydd wedi cael ei wneud gan eraill. Rydym wastad yn annog datblygu cysylltiadau gyda byd busnes er mwyn cyfoethogi y profiad dysgu i ddisgyblion a chefnogi y dysgu o’r cwricwlwm o fewn ysgolion.

Rheolaeth Digwyddiadau Proffesiynol

Mae gennym brofiad o drefnu cynadleddau bychan a sioeau enfawr. Gallwn drefnu digwyddiadau yn ddwyieithog o fewn cyllideb.

Gallwn hefyd fod o gymorth i drefnu ffeiriau gyrfaoedd, diwrnodiau agored a diwrnodau pontio.

Cyfarfodydd,sesiynau trafod, ar gyfer cleiantau allanol

Byddwn yn ffocysu ar greu gweithgareddau i gefnogi cwmniau yng Nghymru a rhoi cymorth iddynt adeiladu pontydd er mwyn cryfhau cysylltiadau rhwng byd busnes, ysgolion a’r gymuned leol.

Ymchwilio a gwerthuso

Mae gennym brofiad o gynnal cyn ymchwiliad cynulleidfa ar gyfer datblygu prosiectau ac adnoddau a chynnal gwerthusiadau ac astudiaethau cwmpasu ar gyfer cleiantau allanol o fewn y gymuned STEM.

Ysgrifennu adnoddau a chynhyrchu adnoddau

Rydym yn cefnogi addysgu Gwyddoniaeth a Thechnoleg drwy ddatblygu adnoddau addysgiadol a defnyddiau Datblygaid Proffesiynol Parhaol i’w defnyddio gan athrawon drwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk