English

Cynlluniau Gwobr CREST ar gyfer ysgolion yng Nghymru

Cofrestru CREST

Dylai pob un sydd yn cofrestru ar gyfer Gwobrau CREST wneud hynny drwy wefan my.crestawards.org.

New CREST logo 2017Mae ysgolion a cholegau ar draws Cymru yn cael eu hannog yn weithredol i gymryd rhan yng ngwobrau CREST Cenedlaethol i ysgogi diddordeb mewn gwyddoniaeth a rhoi hwb i nifer y bobl ifanc sy’n cymryd pynciau gwyddonol cysylltiedig.

CREST (Creadigrwydd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg) yw Cynllun gwobrwyo cenedlaethol wyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol. Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan CREST.

Mae rhaglen Gwobrau CREST yn cael ei rhedeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru – drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol i gyd-drefnu a chynyddu gweithgareddau yn ysgolion Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cyfrannu at gost y gwobrau i fyfyrwyr o Gymru.

Yn ogystal, gall ysgolion hefyd wneud cais am grant CREST yng Nghymru o hyd at £250 i dalu am Gwobrau CREST yn eu hysgol. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’r gwobrau CREST yn weithgareddau delfrydol i’w cynnal yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain ac mewn Clybiau STEM. Mae’r wobr darganfod hefyd yn cynnig ei hun yn dda ar gyfer gweithgareddau pontio yn yr ystafell ddosbarth.

Am ragor o wybodaeth am y Gynlluniau Gwobr CREST yng Nghymru a chofrestru cysylltwch â ni, eich Cydlynydd Lleol ar gyfer Cynllun Gwobr CREST drwy anfon e bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ffoniwch Llinos Misra  ar 0292 344727.

Cyllid ar gyfer CREST yng Nghymru – AM DDIM

Mae Llywodraeth Cymru, drwy yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol wedi penderfynu parhau i gefnogi'r Gwobrau CREST (Uwchradd) yng Nghymru – hyd at Mawrth 2018, bydd pob cofrestriad CREST ar gyfer disgyblion yng Nghymru yn RHAD AC AM DDIM. Mae hyn yn gwella presenoldeb y cynllun yng Nghymru yn fawr, gan adeiladu ar y llwyddiannau diweddar a darparu cyfleoedd pellach sy'n gysylltiedig â STEM ar gyfer pobl ifanc.

Mae'r cyllid hwn yn ategu'r prosiect CREST Seren (Cynradd) parhaus yng Nghymru, sy'n cael ei wneud yn fwy hygyrch drwy brosiect sy'n cynnwys y cyfieithiad o weithgareddau ac adnoddau.

Costau cofrestru cgyda cymhorthdal

Y prisiau gyda cymhorthdal yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd hyd Mawrth 2018 yw:

  Ysgolion yng Nghymru
(fesul disgybl)
Ysgolion yng ngweddill y DU
(fesul disgybl)
Darganfod AM DDIM £3.00
Efydd AM DDIM £5.00
Arian AM DDIM £10.00
Aur AM DDIM £20.00

Adnoddau a deunyddiau pellach i’w cyfieithu i’r Gymraeg

Bydd y fersiynau newydd o’r ffurflenni broffil CREST yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg a bydd tystysgrif dwyieithog newydd yn cael ei adfer. Bydd deunyddiau perthnasol eraill hefyd yn cael eu cyfieithu.

Gwobrau CREST a Ymchwilwyr Seren

Mae’r cynlluniau Gwobrau CREST Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn anelu i ysbrydoli ac ennyn diddordeb disgyblion mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Cydnabyddir yn genedlaethol dyfarniad cynlluniau CREST sy’n cynnwys:

  • Gwobrau CREST (pobl ifanc 11-19 oed)
  • Ymchwilwyr CREST Seren (5-12 oed)

Gwobrau CREST (pobl ifanc 11-19 oed)

Fideo Gwobrau CREST CITB

Mae un o’n partneriaid mwyaf newydd, CITB, wedi rhyddhau ffilm sy’n dilyn ysgol i ferched yng Nghaerfaddon yn gwneud eu Gwobr Cymunedau Cynaliadwy CREST Efydd – o ymweliad safle adeiladu ar ddechrau’r y wobr i dderbyn eu tystysgrifau ar ôl iddynt gwblhau y wobr. Gallwch wylio’r fideo yma

Mae CITB yn awyddus iawn i gydweithio gyda mwy o ysgolion /colegau / cyflogwyr sy’n rhan o’r wobr, felly os hoffech gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â maria.osullivan@citb.co.uk.

Mae Gwobrau CREST yn hynod o hyblyg – gallant ymgysylltu gyda profiad gwaith, clybiau ar ôl-ysgol, a nifer o glybiau neu gynlluniau. Efallai y bydd rhai prosiectau yn cael eu gwneud mewn un diwrnod – ac eraill dros nifer o fisoedd. Gall myfyrwyr ymchwilio neu ddylunio a gwneud, ymchwilio i bwnc, neu gyflawni prosiect cyfathrebu gwyddoniaeth.

Mae’r lefelau gwahaniaethol yn galluogi pobl ifanc o bob gallu i brofi cyflawniad cadarnhaol mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ac yn cynnwys llawer o’r sgiliau allweddol gofynnol yn y broses.

Mae pedair lefel i Wobrau CREST:. Darganfod, Efydd, Arian ac Aur. Ar gyfer myfyrwyr, mae Gwobrau CREST yn gydnabyddiaeth amlwg o lwyddiant. Gellir eu cynnwys mewn cofnodion personol o gyflawniad – a’i ddefnyddio i wella ceisiadau i brifysgolion, colegau a chyflogwyr posibl.

Gwobr Darganfod CREST

Gwobr Darganfod CREST yw Gwobr CREST newydd sbon ar gyfer pobl ifanc 11-14 oed ac yn ddelfrydol ar gyfer diwrnod di amserlen. Mae’r Wobr yn cydnabod gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gwaith prosiect sy’n cael ei wneud dros gyfnod byr o amser (fel arfer y dydd).

Ar gyfer myfyrwyr mae Gwobrau CREST yn gydnabyddiaeth pendant o lwyddiant. Gellir eu cynnwys yn y cofnodion personol o gyflawniad – a’i ddefnyddio i wella ceisiadau i brifysgolion, colegau a chyflogwyr.

Ymchwilwyr Seren CREST (5-12 oed)

Mae Ymchwilwyr Seren CREST yn gynllun gwobrwyo i’r DU gyfan sy’n galluogi plant i ddatrys problemau gwyddonol trwy ymchwiliadau ymarferol. Mae’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar feddwl am, siarad am, ac gwneud gwyddoniaeth. Maent wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio yn bennaf y tu allan i (ee mewn clwb gwyddoniaeth) amser y dosbarth, er bod rhai yn addas i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Ymchwilwyr Seren CREST Mae tair gwobr: Star, Superstar a MegaStar.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk